Nöjda brukare hos hemvården

Hemvårdens resultat i Socialstyrelsens brukarundersökning ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” visar genomgående ett bättre resultat för 2018 än föregående år.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I årets mätning svarade 90 procent av brukarna att de sammantaget är nöjda med sin hemvård, 2017 var motsvarande siffra 86 procent. Vid en jämförelse med riket i stort framgår att hemvården i Eslöv står sig bra inom flertalet mätområden, i riket är 88 procent av brukarna sammantaget nöjda med sin hemvård.

– Det goda resultatet för hemvården i årets brukarundersökning kan sannolikt kopplas samman med att hemvårdsverksamheten sedan 2016 infört ett digitalt stöd för verksamhetsnära förbättringsarbete, den så kallade genombrottsmetoden, menar Emma Nydahl, vik. kvalitetscontroller inom Vård och Omsorg.

Genombrottsmetoden är en enkel och effektiv metod som innebär att det genomförs små förändringar i på förhand bestämda steg; planera, genomföra, studera, agera. Med arbetssättet blir de små idéerna till konkreta förändringar och en tydlig ansvarsfördelning görs för involverad personal. Alla förändringar utvärderas kontinuerligt och det nya arbetssättet permanentas då det står klart att förändringen inneburit en förbättring. Arbetssättet innebär också att förbättringar blir en naturlig tankegång i det dagliga arbetet.

Inom ramen för metodiken görs regelbundna mätningar av brukares nöjdhet. Också i dessa mätningar syns en utveckling mot större nöjdhet över tid.

Majken Dahlberg i Löberöd är en av alla nöjda brukare som får hjälp av hemvården i Eslöv. På bilden tillsammans med Camilla Hurtig, undersköterska inom hemvården.

– När hemvården började mäta nöjdheten 2016 avseende bemötande, trygghet och delaktighet var resultaten väldigt varierande, dels mellan de olika tidpunkterna för mätningarna men också mellan de olika hemvårdsområdena. Redan under fjolåret kunde vi ana en förbättring. I årets mätningar syns dock en tydlig förflyttning av resultatet mot en större nöjdhet inom alla hemvårdsområden, men också inom samtliga mätområden.

Bemötande

Ett viktigt värde i hemvårdens arbete är bemötande och det är ett område som det arbetas med kontinuerligt. Därför är det extra betydelsefullt att hela 98 procent av de svarande inom hemvården i årets undersökning uppger att de får ett bra bemötande av personalen. 2017 var denna siffra 93 procent.

I årets undersökning anger 89 procent av brukarna att personalen utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, 2017 var motsvarande siffra 88 procent. Därtill anger 85 procent att de upplever att personalen har tillräckligt mycket tid för sitt arbete, motsvarande siffra 2017 var 81 procent.

– Det är troligtvis inte så att personalen har mer tid idag, däremot kan brukarens upplevelse förmodas hänga samman med att personalen idag är mer närvarande i stunden. Att personalen genom förbättringsarbetet får möjlighet att reflektera över hur de utför insatser och vad i deras beteende som kan göra skillnad för brukarens upplevelse av den hjälp och stöd som ges.

Vidare anger 90 procent av brukarna att de har ett fungerande samarbete med hemtjänsten, 2017 ansåg 86 procent att samarbetat var välfungerande. Såväl upplevelsen av att personalen har tillräckligt med tid för insatsen som upplevelsen av samarbetet i stort kan kopplas till personalens bemötande och professionalitet.

Trygghet

Brukarna i Eslöv känner sig trygga med sin hemtjänst, 88 procent anger detta. 2017 var motsvarande siffra 85 procent. I riket i stort anger 85 procent av brukarna att de känner sig trygga med sin hemtjänst. Troligtvis har flertalet faktorer betydelse för upplevelsen av tryggheten med hemtjänsten. Att personalen kommer på avtalad tid är sannolikt en stor trygghetsfaktor, 90 procent av brukarna anger att personalen kommer enligt överenskommelse. 2017 angav 87 procent detta.

Likaså påverkas förmodligen upplevelsen av trygghet av om det är lätt att få kontakt med personalen, 85 procent uppger att de vid behov enkelt kan komma i kontakt med personalen. Motsvarande siffra 2017 var 76 procent och i riket 2018 svarar 77 procent att de enkelt når personalen.

Vidare anger 88 procent av brukarna att de känner förtroende för personalen. Detta kan jämföras med 2017 års undersökning då 84 procent angav att de hade förtroende för personalen.

Delaktighet

Även vad gäller delaktighet kan en positiv utveckling utläsas. I Socialstyrelsens brukarundersökning svarar 85 procent att personalen tar hänsyn till brukarens egna åsikter och önskemål. 2017 års resultat var 81 procent. I riket är motsvarande siffra 86 procent. Vidare anger 62 procent att de kan påverka vid vilka tider de får hjälp, även detta är en förbättring gentemot 2017. I riket är motsvarande siffra 60 procent.

Framgångsrikt kvalitetsarbete

Det förbättrade resultatet i ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen” i kombination med att det i genombrott.nu åskådliggörs en ökad nöjdhet hos brukarna avseende bemötande, trygghet och delaktighet kan betraktas som en bekräftelse på att hemvårdens kvalitets- och utvecklingsarbete nu bär frukt.

Jag kan inte nog berömma alla som kommer till mig, säger Majken Dahlberg ifrån Löberöd. Personalen är toppenbra!

– Nu fortsätter vi vårt arbete för att bibehålla de goda resultaten och såklart öka den totala nöjdheten än mer. Samtidigt fortsätter arbetet med de områden som identifierats som förbättringsområden, berättar Emma Nydahl.

Ett sådant förbättringsområde är brukarnas upplevelse av ensamhet, där 40 procent av de svarande anger att de inte besväras av ensamhet, samma resultat som 2017. I riket är motsvarande siffra 46 procent.

Genombrottsmetoden sprids nu till fler verksamheter inom förvaltningen Vård och Omsorg för att fortsätta att kvalitetssäkra arbetet och därigenom öka nöjdheten hos brukaren.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window