Misstänkt legionella i vattnet på Bergagården

En vårdtagare på Eslövs kommuns vårdboende Bergagården har konstaterats bära på legionellabakterier.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Infektion med legionellabakterier kan orsaka allvarlig lunginflammation som kallas legionärssjuka, eller mildare febersjukdom som kallas pontiacfeber.

Bakterien förökar sig i stillastående vatten och kan förorena vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Personer med nedsatt immunförsvar är speciellt mottagliga.

– Man kan bli smittad genom att andas in förorenat vatten i form av finfördelade vattendroppar i luften, till exempel när man duschar. För att bli smittad behöver bakterierna komma ner i lungorna. Man blir inte smittad genom att dricka vattnet, berättar Jasmina Muric, tillförordnad enhetschef på Bergagården.

Anmälningsplikt

Legionellainfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i regionen och till Folkhälsomyndigheten.

Eftersom det finns en misstanke om legionellaförekomst har Miljöavdelningen på Eslövs kommun under dagen tagit vattenprover i bland annat duschutrymmena på Bergagården. Svar på proverna väntas komma inom 10 dagar.

– I samråd med smittskydd och medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer smittokällan att utredas och åtgärder kommer att vidtas för att förhindra att fler blir smittade, berättar Josef Johansson, förvaltningschef på Vård och Omsorg.

Jasmina Muric har arbetsmiljöansvar för personalen och tillsammans med MAS (medicinskansvarig sjuksköterska) och ansvarig sjuksköterska på Bergagården arbetar de för att säkerställa patientsäkerheten på Bergagården.

– Vi har under dagen vidtagit åtgärder i väntan på provsvaren. Samtliga medarbetare har informerats om hur de ska hantera vattnet förebyggande. Vattenledningarna ska spolas ordentligt och vattentemperaturen ska vara antingen under 20 grader eller över 50 grader, berättar hon och förklarar att det är samma åtgärder som kommer att vidtas om det konstateras att det finns förhöjda värden av legionellabakterier i vattensystemet.

Tidigare fall av legionella

Jasmina Muric berättar att verksamhetsansvariga har en tät och god kontakt med fastighetsägaren Brinova som gör regelbundna mätningar av vattnet. Under eftermiddagen kommer parterna att ha ytterligare ett extrainkallat möte för att se över eventuella ytterligare åtgärder.

– Tyvärr konstaterades legionellabakterier i vattensystemet på Bergagården även 2014 och dåvarande fastighetsägare installerade bland annat reningsutrustning för vattnet och specialmunstycken till duscharna.

Fakta

Legionellabakterier förekommer naturligt i sjöar, vattendrag, grundvatten och jord. I dessa naturliga miljöer utgör legionellabakterien sällan någon risk för smitta. För att få en tillväxt som ger halter där legionellabakterien innebär en risk för infektion krävs att legionellabakterien etablerar sig i ett konstruerat vattensystem, exempelvis i fastighetens tappvattensystem.

Legionella smittar inte mellan människor.

Att dricka vatten med legionellatillväxt är ofarligt, smitta sker via inandning av små vattendroppar, så kallade aerosoler.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window