Medborgarnas förslag med i ny trafikplan

När Eslövs kommun skulle bestämma hur framtidens trafikarbete ska se ut togs medborgarna till hjälp. 500 enkätsvar och 170 förslag kom in och några av dem finns nu med i den nya trafikplanen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– De här dokumenten gör det lättare för oss att planera, att veta vad vi ska arbeta med och vilken prioriteringsordning som gäller, säger Kristina Jönsson, utvecklingsstrateg på avdelningen gata, trafik och park.

De två dokument som Kristina Jönsson syftar på är den nya trafikstrategin och trafikplanen.

Två dokument för framtidens trafik

En trafikstrategi är ett övergripande dokument med kommunens målsättningar för hur trafiken ska utvecklas. Strategin utgår bland annat från översiktsplanen, regionala mål och Agenda 2030 och är målad med ganska breda penseldrag.

Trafikplanen å sin sida anger vilka praktiska åtgärder som ska göras och när i tid. Åtgärderna i planen utgår från målen i strategidokumentet. Det är i planen som några av medborgarnas förslag finns med.

Medborgarnas förslag blir verklighet

Strategin och planen omfattar de gator och vägar där kommunen är väghållare och ansvarar för underhåll och utveckling. Det är inom Eslövs tätort, i Marieholm och i Löberöd.

När medborgarna tyckte till var ökad trafiksäkerhet i korsningen Storgatan/Kvarngatan i Marieholm ett önskemål. En åtgärd som blev klar nu i november 2022. Fler önskemål som nu finns med i planen är bland annat:

  • Gång- och cykelväg längs Västerlånggatan mellan Villavägen och Malmgatan. Här tittar kommunen på hela sträckan från Villavägen till Föreningstorget.
  • Belysning på grusväg mellan Ringvägen och Bruksgatan i Marieholm som används av många barn på väg till och från skolan.

Ett stöd i arbetet med detaljplaner

De olika dokumenten är en hjälp när kommunen utvecklas och orter växer med nya bostadsområden.

– De ska bland annat fungera som ett stöd i när vi arbetar med att ta fram detaljplaner, säger Kristina Jönsson.

Trafikstrategin klubbades i kommunfullmäktige den 22 juni i år och gäller från och med 1 juli och har fått namnet Trafikstrategi 2035. Arbetet med planen har skett parallellt och innehåller mer konkreta åtgärder och prioriteringar för olika insatser.

Läs mer om kommunens trafikstrategi.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window