Kraftvärme behövs för ökad stabilitet i energisystemet

Torsdagen den 13 april samlades företrädare för Energimyndigheten, Skånes Effektkommission, Eslövs kommun och representanter från Länsstyrelsen Skåne och Svenskt Näringsliv hos Kraftringen på kraftvärmeverket i Örtofta. Diskussionerna handlade om vikten av ett stabilt energisystem, med fokus på de framtida förutsättningarna för mer kraftvärmeproduktion i Skåne.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Företrädare för Energimyndigheten, Skånes Effektkommission, Eslövs kommun och representanter från Länsstyrelsen Skåne och Svenskt Näringsliv samlades hos Kraftringen på kraftvärmeverket i Örtofta. Från Eslöv deltog kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och första vice ordförande Catharina Malmborg (M). Fotograf: Petter Duvander/Kraftringen

Behovet av att energisäkra Sverige är stort – och det är bråttom.

För att bygga ett stabilt energisystem i södra Sverige krävs en bred energimix, och en ökad lokal energiproduktion. Här spelar den skånska kraftvärmen en avgörande roll.

Med ökad kraftvärme i Örtofta tryggas fortsatt produktion av värme och kyla i centrala och västra Skåne.

Med kraftvärme kan även restvärme från forskningsanläggningar, industrier och datahallar tas tillvara och Sveriges enda sockerbruk kan fortsätta ställa om från fossil gas till förnybart producerad ånga.

Olika energislag kompletterar varandra

– För att vi som kommunalägt energibolag ska kunna investera i mer energiproduktion, krävs tydliga marknadsförutsättningar och långsiktiga samarbeten med politiken, kommuner, regionen, myndigheter, näringslivet och de olika energibolagen i vår region. Dagens möte är ett viktigt steg för dialog om förutsättningar för produktion av mer skånsk kraftvärme till 2028 – något som kommer att bidra till både ökad stabilitet i energisystemet och mer prisvärd energi, säger Sezgin Kadir, vd och koncernchef för Kraftringen Energi AB.

I Skåne behövs all form av energiproduktion och olika energislag kompletterar varandra väl över året. Prisvärd energi är helt avgörande för företagens konkurrenskraft och för en fortsatt bra region att leva och bo i.

Efterfrågan på el ökar

Under mötet med politiker, myndigheter och näringsliv på Kraftvärmeverket i Örtofta, fördes samtal om elsituationen i södra Sverige och resonemang om långsiktiga förutsättningar för att investera i mer kraftvärme, men även om andra energislag som vind och sol.

– Det senaste året har varit minst sagt händelserikt på energimarknaderna, med stigande elpriser, ökat fokus på beredskap och försörjningstrygghet samt en ökad elektrifiering. Med en allt högre framtida efterfrågan på el blir det viktigt att kunna nyttja befintlig produktionspotential, inte minst i södra Sverige där mer elproduktion behövs redan idag, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Kraftringens investeringsplaner

Kraftringens styrelse fattade våren 2022 ett inriktningsbeslut om ett nytt kraftvärmeverk i Örtofta och nyligen skickade företaget in sin miljöansökan till Mark- och miljödomstolen.

Investeringsbeslut för ett andra kraftvärmeverk i Örtofta behandlas av Kraftringens styrelse under första halvåret 2024. Om investeringen blir av är detta den första stora satsningen för ökad planerbar energi i södra Sverige på mer än ett decennium. Byggstart planeras ske sommaren 2024 med ett nytt kraftvärmeverk i drift senast år 2028.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window