Krafttag mot problem i Eslövs centrum

Tyvärr har det varit mycket stök i Eslövs centrum de senaste två månaderna. Kommunen ser mycket allvarligt på hur sommaren utvecklats och tar tillsammans med polis, vaktbolag och fastighetsägare krafttag för att komma åt problemen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det är mest ungdomar som står för problemen, men även mindre barn har stört ordningen i centrum och på Hotel Stensson. Hotellet har haft stora problem under sommaren med barn och ungdomar som har tagit sig in på hotellet och stört gäster och personal både i och utanför hotellet samt på restaurang Torget. Även nattetid, när hotellet är obemannat, har unga olovandes tagit sig in på hotellet.

Samarbete med polis, vaktbolag och fastighetsägare

Sedan flera veckor för kommunen extra samtal med polisen, vaktbolag, fastighetsägare och andra berörda, förutom de möten vi har varje vecka i samverkansgruppen Örat mot marken.

Torsdagen den 18 augusti bjöd kommunen in till ett utökat Örat mot marken på Hotel Stensson. De allvarligaste händelserna under sommaren är de bråk och olika fall av misshandel som skett. Dessa händelser hanteras av polisen i vanlig ordning. Både polisen och kommunens vaktbolag har utökad bevakning under sommaren och arbetar både brottsförebyggande och trygghetsskapande med en kombination av olika åtgärder.

Stort engagemang

Under torsdagens möte framkom många goda förslag på hur miljön i centrum ska bli trygg för alla människor, från ung till gammal. Det handlar om fler aktiviteter på Stora torg och att få nya målgrupper att ta sig till torget. En sådan aktivitet kan vara att kommunens många föreningar regelbundet ordnar aktiviteter på torget och att även vuxna lockas till torget.

– Det finns en samsyn och ett stort engagemang hos alla berörda parter som deltog i torsdagens möte. Det är bara tillsammans som vi kan komma tillrätta med de tråkigheter som vi har upplevt under sommaren. Vi hoppas förstås också att våra medborgare vill medverka till att Eslövs centrum blir den trygga och trevliga miljö som alla vill vistas i, säger kommundirektör Eva Hallberg.

Fler ska röra sig i centrum

En annan åtgärd är att arbetsmarknadsenheten i kommunen anställer långtidsarbetslösa som rör sig i staden under kvällar och helger. I denna grupp ska finnas personer med olika bakgrund och språk, personer som kanske känner några av de ungdomar som står bakom de tråkiga händelserna och därmed kan kontakta deras föräldrar.

Socialtjänsten inom kommunen kommer att utöka sin samverkan med kommunens skolor och föra samtal med berörda barn och deras föräldrar.

Bevakningskamera på Stora torg

Även utanför centrum har vi stora problem med skadegörelse. Ett exempel är att krossade rutor på Norrevångsskolan från januari till maj i år har kostat mer än skadegörelsen på skolan under hela 2021.

Räddningstjänsten som arbetar med att förebygga och släcka bränder erbjuder också att närvara mer vid evenemang och prata brandskydd, förutom de besök som Räddningstjänsten gör ute på skolorna för att berätta om vilka konsekvenser en brand kan få.

Nerskräpningen i centrum, där både skräp och fimpar förfular miljön och sänder signaler om otrygghet, är ett annat problem som kommer att få ökat fokus. Även belysningen på Stora torg kommer att ses över, då många upplever torget som mörkt och därmed otryggt.

Polisen har återigen satt upp en bevakningskamera på Stora torg. Permanent kameraövervakning är beställd av polisen och kommer upp under hösten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window