Klart för många nya bostäder i Eslövs centrum

På kommunstyrelsens senaste möte antog ledamöterna detaljplanen för kvarteret Färgaren. Här kommer inom några år att byggas cirka 55–70 lägenheter.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

För två år sedan antogs en detaljplan för samma område, men den överklagades till Mark- och miljödomstolen. Det var bland annat på grund av att byggnaderna ansågs bli för höga med hänvisning till riksintresset för kulturmiljövård som området omfattas av.

Domstolen kunde inte avgöra, utifrån dåvarande dokumentation, om detaljplanen skulle medföra en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård eller inte. Därför upphävde Mark- och miljödomstolen kommunens beslut att anta detaljplanen.

Drönarbild över kvarteret som till stor del består av en parkeringsplats. Omkringliggande gator och hus runt om.
Drönarbild över fastigheterna som inom några år kommer att rymma upp mellan 55 och 70 lägenheter.

Färre antal våningar

I samband med det nya planarbetet för området har Eslövs kommun tagit fram en kulturmiljöutredning där de närliggande gaturummen har analyserats utifrån dess karaktärsdrag, bland annat vad gäller höjder och material.

För att få det nya kvarteret att smälta bättre ihop med omgivningen, har nu antalet våningar begränsats till högst fem. Ett undantag är dock hörnet mot Bryggaregatan/Södergatan där det finns möjlighet att bygga sex våningar. Anledningen till det beslutet är att Köpmannen, grannen i det hörnet, är ungefär lika högt som sex våningar kommer att bli i det nya kvarteret.

Vi är mycket glada över att detaljplanen nu antagits så att fastighetsägarna till Färgaren 8 och 19 kan komma vidare och vi snart kan erbjuda attraktiva bostäder mitt i stan, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Två bolag delar på kvarteret

Detaljplanen omfattar två fastigheter; Färgaren 8 och Färgaren 19. De ägs av Häglunds Fastigheter respektive Eslövs Bostads AB. Huruvida det blir bostadsrätter och/eller hyresrätter vet vi inte idag, eftersom det är fastighetsägaren som beslutar om det.

Drönarbild med parkeringsytor i förgrunden, tre gator i bild och många hus i bakgrunden
Drönarbild över Färgaren 8 och 19 med de kringliggande gatorna och kvarteren.

Garage under jord

Parkeringen är planerad att ske i ett underjordiskt garage. På så sätt skapas förutsättningar för att skapa trevliga och kvalitativa miljöer på innergården. Systembolaget flyttar till Jysks tidigare lokaler under 2022.

Tegelfasader

Detaljplanen reglerar att det dominerande fasadmaterialet ska vara tegel. Entréer ska också ske mot de omgivande gatorna och inte från innergården.

Ett annat krav är att bottenvåningen ska utföras i avvikande färg eller material mot främst Bryggaregatan och Södergatan.

Byggnadens användning i bottenvåningen i hörnet Bryggaregatan/Södergatan ska vara centrum- eller handelsfunktion, vilket bedöms som viktigt ur stadsbildssynpunkt.

Att vi kan göra den här förtätningen av stadskärnan med bara ett par minuters gångväg till järnvägsstationen är mycket positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Med ett sådant utmärkt pendlingsläge hoppas vi också kunna locka nyinflyttare till kommunen, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Tidsplan

Exploateringen av Färgaren 8 och 19 är planerad att påbörjas 2023. Det nya kvarteret beräknas vara klart 2025.

Hantering av skyfall

I samband med att kvarteret Färgaren byggs om kommer det också att vidtas åtgärder för skyfallshantering i Kanalgatan. Det är för att detaljplanen inte ska medföra en ökad risk för översvämning vid skyfall. Hur gestaltningen av Kanalgatan ska se ut är inte klart i dagsläget.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window