Klart för bostadsbyggande på Föreningstorget

Nu har GBJ Bostadsutveckling AB, som vann kommunens markanvisningstävling för Föreningstorget, kommit överens med Eslövs kommun om utformningen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I en markanvisningstävling bjuder kommunen in byggaktörer att lämna in förslag på byggnation på en viss tomt. Tävlingens syfte är att hitta det bästa projektet för tävlingsområdet med hänsyn till överensstämmelse med kommunens vision för området, pris och genomförbarhet.

Ville ändra

I våras inkom GBJ med en förfrågan om att göra ändringar i det vinnande bidraget. Ändringarna godkändes inte och Kommunledningskontoret fick i uppdrag att förhandla med bolaget om mindre ändringar.

Skiss med tre hus som bildar en öppen yta i mitten. Torgyta framför med människor och grönska.
Gestaltningen av torgytan är kommunens ansvar och den kommer inte att se ut som i GBJ:s förslag. Till exempel planeras inga parkeringar på torgytan och det kommer att finnas en nätstation i sydvästra hörnet. Hur torget kommer att se ut vet vi först när projekteringen för detta är klar.

Seniorbostäder i etapp 2

I markanvisningen var kommunen tydlig med att man gärna såg att det – förutom bostadsrätter – även skulle byggas bostäder för äldre i form av ett trygghetsboende eller ett seniorboende. GBJ anger i sitt vinnande bidrag att västra byggnaden blir bostäder som riktar sig till äldre. Dessa bostäder byggs i etapp 2.

Närheten till Karidal gör detta boende mycket intressant för våra äldre medborgare. Vi är mycket glada över att det byggs ännu ett seniorboende i Eslöv, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Parkering under jord

Diskussionerna har bland annat handlat om parkeringsplatserna i källarplanet. Här ville GBJ gå ner till 60 platser efter det ursprungliga förslaget 70 platser. Nu har parterna enats om 64–67 platser.

Eftersom källarplanet inte byggs ut under den västra byggnaden, kommer boende i detta hus inte att kunna ta sig ner till parkeringsgaraget via hiss i egen byggnad. För att förbättra tillgängligheten till garaget har även det norra trapphuset i den västra byggnaden gjorts genomgående.

En gemensamhetslokal

Den marknadsundersökning som GBJ gjort bland intresserade köpare av bostadsrätterna på Föreningstorget visade att behovet av gemensamhetslokaler för hela området inte var så stort. Därför blir det nu endast en gemensamhetslokal.

Inga promenader på taket

Promenadslingor på taket i det ursprungliga förslaget var svåra att förverkliga på grund av brandskydd och utrymningsvägar. Marknadsundersökningen som bolaget låtit genomföra visar också att de potentiella köparna prioriterar en högre standard i lägenheterna framför att bekosta beträdbara ytor på taket.

Sedumtak och grönska

Istället för promenadslingor anläggs sedumtak. Sedum är detsamma som fetknoppsväxter, vilka är oerhört torktåliga. Det är både bättre för miljön att utöka grönytorna i samhället, samtidigt som det underlättar för dagvattenhanteringen, det vill säga att regn sugs upp av marken på taket.

Det kommer även att planteras buskar på några platser där det är mer jord. Sammanlagt kommer takterrassen att omfatta 500 kvadratmeter.

Hör av huset i kvällsljus och med fasadbelysning. Några människor vid huset, två bilar på omkringliggande gator.
Så kommer det att se ut med fasadbelysning och glasade balkonger.

Glasade balkonger

GBJ ville göra vissa ändringar i kvarterets nordvästra hörn. Bland annat föreslogs metallräcken istället för glasade balkonger i gattet mellan den norra och den västra byggnaden. Här har företaget fått gå tillbaka till det ursprungliga förslaget med glasade balkonger.

Sänkt takhöjd

Kommunen tyckte att taket på den norra byggnaden blev för högt och dominerande, vilket påverkade gestaltningen negativt. Därför ändras nu takvinkeln och takhöjden sänks därigenom med cirka 1 ½ meter från det förslag som lämnades in till kommunen i våras.

Tegelfasad

Fasaden kommer huvudsakligen att utföras i tegel. Mot innergården används cementskivor. En stor ramp ut mot torget mjukas nu upp av en intressantare gestaltning med växtlighet och sittplatser.

Burspråk och fasadbelysning

Kommunen efterfrågade också ytterligare detaljer kring burspråk och fasader, vilket nu tillgodosetts med detaljeringen i fasaden i det nordvästra hörnet. Det blir också burspråk i corténstål (stål som rostar långsammare än vanligt stål), liksom fasadbelysning.

Ljust och inbjudande

En annan detalj är att det blir en hörnavskärning i två våningar istället för en. Detta öppnar upp hörnet så att det blir ljust och inbjudande.

Eslövsborna månar om Föreningstorget med sitt utmärkta läge mitt i stan. Vi har därför lagt stor vikt vid gestaltningen, så att det ska se fint ut för alla Eslövsbor. Att vi nu är överens med GBJ och byggnationen kan påbörjas är mycket glädjande, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window