Ja till att starta utvecklingen av Berga Trädgårdsstad

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, säger ja till att gå vidare med planläggningen för Östra Eslöv. Först ut är bland annat Berga Trädgårdsstad. Ett område på 37 hektar – som ligger mellan Berga och Flygstaden – där 250 nya bostäder ska byggas.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Illustrationen ger en övergripande bild men visar inte exakt hur Östra Eslöv kommer att utvecklas. Bebyggelsens placering och kvarterens struktur bestäms i ett senare skede. Illustration: Radar Arkitektur och Planering AB.

– Kul att det börjar hända saker i området och att vi nu verkligen kommer igång med utvecklingen av Östra Eslöv, säger projektledaren Patrik Larsson.

Kommunen äger största delen av marken där Berga Trädgårdsstad ska växa fram. En privat markägare äger en mindre del och byggföretaget NCC äger ca två hektar – fastigheten Ödlan 8.

En grön stadsdel

NCC fick av ksau positivt planbesked om att påbörja arbetet med planläggningen för bostäder utifrån den fördjupade översiktsplan som gäller.

– Vi vill att Berga Trädgårdsstad ska behålla karaktären av en grön stadsdel. Det blir en större park, öppen vattenhantering och största delen av bebyggelsen ska vara lägre. Vi ser gärna villor, små bostadsrätter och mindre flerfamiljshus för att få en högre blandning av bostadsutbudet i Eslöv, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Plan för hela Berga Trädgårdsstad

Samtidigt godkände ksau att starta arbetet med en strukturplan för hela Berga Trädgårdsstad. Det ursprungliga förslaget att starta ett planprogram för området, sa ksau nej till då det skulle ta för lång tid. Istället ska en strukturplan för området tas fram parallellt med en detaljplan för ett mindre delområde som bland annat omfattar NCC:s fastighet.

Ärendet kommer åter upp i ksau under hösten och då beslutas om hur stort område som ska ingå i detaljplanen.

– Syftet med strukturplanen är att se helheten med gator, vatten och grönska för att Berga Trädgårdsstad ska bli ett attraktivt område, säger Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande.

Byggstart inom 2–3 år

När detaljplanen antagits kan kommunen gå vidare med att göra gator, vatten och avlopp och så småningom börja sälja tomter.

Om planen inte överklagas kan det därefter bli byggstart inom 2–3 år – vilket skulle betyda inflyttning i det nya gröna bostadsområdet omkring 2027.

Flera parallella projekt

Samtidigt med Berga Trädgårdsstad pågår utvecklingen av Kvarteret Gåsen, Spritfabriken och att flytta Stenas anläggning för avfallshantering för att kunna bygga bostäder även på det området.

– Vi hoppas på ett positivt besked om miljötillstånd från Länsstyrelsen under hösten. Samtidigt planerar vi för att bygga om vissa gator i Östra Eslöv så att de på sikt ändrar karaktär från industrigator till stadsgator. De ska bli mer tillgängliga för den som går eller cyklar. Först ut blir norra delen av Kvarngatan, säger Patrik Larsson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window