IVO granskar kommunernas boenden för äldre

IVO, inspektionen för vård och omsorg, har granskat äldreomsorgen i alla landets kommuner. Anledningen är att ta reda på om det finns förutsättningar att ge en patientsäker, god och säker vård för äldre som bor på kommunala särskilda boenden.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I rapporten framkommer allvarliga brister. Eslövs kommun gör just nu en egen översyn av samtliga sju särskilda boenden för äldre. Detta för att i sitt svar till IVO kunna beskriva de åtgärder som redan genomförts och hur kommunen planerar att komma till rätta med problemen som beskrivs i rapporten.

– IVO:s rapport bygger främst på intervjuer med fyra patienter och fem sjuksköterskor på två olika boenden. Vi känner att den urvalsgruppen är för liten för att kunna dra fullständiga slutsatser. Vi kommer nu att göra egna granskningar av verksamheten på samtliga våra sju särskilda boenden för äldre, säger Josef Johansson, förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Rapporten granskar fyra olika områden:

  • Individuell bedömning och personalens kompetensnivå
  • Dokumentation och relationen mellan patient och vårdpersonal
  • Läkemedelshantering
  • Vård i livets slutskede.

IVO konstaterar bland annat att inte all personal som gör medicinska bedömningar har tillräcklig kompetens. Många anses inte heller behärska det svenska språket tillräckligt bra.

Andra delar som IVO riktar kritik mot:

  • Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk och det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård
  • IVO bedömer att läkemedelshanteringen inte alltid sker på ett patientsäkert sätt
  • Vården i livets slutskede följer inte alltid gällande regler.

Eslövs kommun ska nu svara IVO och beskriva de åtgärder som vidtagits eller planeras för att komma till rätta med bristerna rapporten pekar på.

– Vi vet att det finns brister bland annat när det gäller en del personals kunskaper om hur vi bedriver verksamheten på våra boenden och i det svenska språket. Ett sätt att komma till rätta med det kan vara utbildningsinsatser och att ge ny personal möjlighet att lära sig yrket genom att gå bredvid ordinarie personal en längre tid, säger Josef Johansson.

Stor brist på personal

Att personal inte alltid behärskar svenska tillräckligt bra är ett känt problem.

– Det delar vi med alla andra kommuner. Bristen på vårdpersonal är stor. Vi rekryterar anställda utifrån deras kompetens, men om vi inte får sökande som är behöriga så är vi tvungna att sänka kraven vid anställningar. Så ser tyvärr verkligheten ut, säger Josef Johansson.

Ser olika ut på olika boenden

Kommunens MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ska nu titta på hur det faktiskt ser ut på vart och ett av de sju särskilda boenden för äldre som finns i Eslövs kommun.

– Sannolikt ser det olika ut på olika boenden. Vi måste vara helt säkra på att det blir rätt för respektive boende, istället för att hasta fram lösningar och drastiska åtgärder som eventuellt inte fungerar, säger Josef Johansson.

IVO har begärt att Eslövs kommun ska redogöra för de planerade åtgärderna och hur de ska följas upp redan i början av maj. MAS kommer att begära att få längre tid för att kunna göra en grundlig genomgång av vad som behöver åtgärdas i Eslövs kommun och hur åtgärderna ska genomföras.

IVO.se: IVO:s tillsyn av äldreomsorgen

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window