Inga allvarliga missförhållanden har upptäckts på Kärråkra demensboende

Utredningen är nu klar kring den anonyma anmälan om allvarliga missförhållanden på Kärråkra demensboende i Eslöv. Kommunens SAS, socialt ansvarig samordnare, har gjort en omfattande utredning. Det finns inget som styrker att uppgifterna i den anonyma anmälan stämmer.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vår utredning visar på områden som behöver förbättras och vi kommer att vidta en rad åtgärder, bland annat utbildningsinsatser för personalen. Däremot finns det dessbättre ingenting som tyder på att uppgifterna om allvarliga missförhållanden som riskerar brukarnas hälsa är sanna, säger Josef Johansson, förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Tar uppgifterna på stort allvar

Rapporten skickas nu till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som kommer att bedöma om utredningen är tillräckligt omfattande och om de åtgärder och uppföljning av åtgärderna som vidtas är tillräckliga.

– Vi tar uppgifterna i den anonyma anmälan på stort allvar och har gått till botten med det som påstås, säger Josef Johansson.

34 medarbetare och anhöriga intervjuade

Bland annat har SAS personligen intervjuat 34 medarbetare på Kärråkra demensboende. SAS har träffat ytterligare ett 20-tal medarbetare i samband med arbetsplatsträffar. Dessutom har alla anhöriga till brukarna fått information och kunnat ställa frågor vid telefonsamtal och möten som de bjudits in till.

SAS har även gått igenom verksamhetssystem och dokumentation.

Ingenting i utredningen tyder på att personal brukat våld mot de äldre, vilket uppgavs i den anonyma anmälan. SAS bedömer därför att det inte finns en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande.

Åtgärder sätts in

Däremot visar utredningen att det finns brister som behöver åtgärdas i de arbetssätt som ska garantera att brukarna får en god omsorg.

Exempel på åtgärder som nu vidtas:

  • Bättre introduktion för nyanställda som bland annat ska gå bredvid ordinarie personal under längre tid
  • Rutiner kring hanteringen av handlingsplaner och avvikelser ska utvecklas
  • Personalen ska utbildas ytterligare inom hanteringen av verksamhetssystem, förflyttningar och bemötande och basal omsorg
  • Demensombud ska införas på varje avdelning.

Kommunen skickar nu rapporten till IVO. Den innehåller både utredningen och en åtgärdsplan. IVO kommer att fatta beslut i ärendet.

Anonym anmälan om missförhållanden utreds

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window