Fyra alternativ för att garantera en vård- och omsorgsbudget i balans

För att garantera en budget i balans 2019 pågår en diskussion med fyra olika inriktningar för vård- och omsorgsnämnden.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den ekonomiska rapporten för januari visade ett underskott och därför begärde vård- och omsorgsnämnden ett underlag där olika alternativ utreds. Diskussionsunderlaget lades fram vid nämndens februarimöte.

– Det är en mycket tidig prognos och ännu är inga beslut tagna. Detta är endast ett underlag för diskussion. Vi vill vara väl förberedda och i god tid titta på olika alternativ om den första riktiga budgetprognosen nu i vår visar att ekonomin inte går ihop, säger Tony Hansson, ordförande i Eslövs vård- och omsorgsnämnd.

Fyra olika spår

Alternativ ett i diskussionsunderlaget handlar om att begära cirka sju miljoner kronor extra. Pengarna behövs för att klara kostnaderna för personer över 18 år som socialtjänsten placerat i tillfälliga boenden i andra kommuner. Prognosen visar ett beräknat underskott på 4,8 miljoner kronor för 2019.

Alternativ två beskriver stränga besparingsåtgärder för boendeenheter inom funktionsnedsättning och äldreomsorg som inte håller budget. Besparingen skulle ge 2,1 miljoner kronor.

Alternativ tre går ut på att öka kommunens intäkter genom att höja vissa taxor. Som förslag nämns månadskostnaden för trygghetslarm och priset på måltidsabonnemang för personer på kommunens vård- och omsorgsboenden. Tillsammans skulle de föreslagna ändringarna öka kommunens intäkter med 2,2 miljoner kronor per år.

Förebyggande arbete

Alternativ fyra går ut på att minska eller lägga ner verksamheter inom kommunen. Mötesplats Karidal är till exempel en hälsofrämjande mötesplats, men verksamheten är inte lagstadgad. Att lägga ner verksamheten skulle innebära en besparing på 3,4 miljoner kronor. En ytterligare besparing skulle kunna vara att minska eller flytta antalet vård- och omsorgsplatser från Ölyckehemmet i Löberöd till Eslövs tätort.

– Varken att flytta brukare från Löberöd till Eslöv eller att lägga ner Karidal är alternativ som vi från politiken överväger. Det förebyggande arbetet som bedrivs på Karidal är oerhört viktigt och betyder att våra brukare håller sig friska längre. Därmed behöver de inte omvårdnad i samma omfattning. Det i sin tur ger såväl ökad livskvalitet som minskade kostnader på längre sikt, säger Tony Hansson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window