Förslag till budget 2021

Under tisdagens möte i kommunstyrelsens arbetsutskott lades förslag till kommunens rambudget för 2021 fram. Nu ska nämnderna yttra sig om förslaget.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

En första del i kommunens planering inför 2021 och de närmsta åren behandlades i tisdags av kommunstyrelsens arbetsutskott, som ansvarar för budgetberedningen för all verksamhet i Eslövs kommun. Sverigedemokraterna avstod från att delta i förslaget till beslut.

Underlaget, som nämnderna ska yttra sig över i september, bygger på de förutsättningar som nämnderna lyft fram under våren.

Pandemin skapar osäkerhet

Vårens budgetprocess har påverkats av den osäkerhet som råder för delar av verksamheten på grund av pandemin, statliga initiativ i spåren av pandemin och en osäkerhet kring hur kommunens skatteintäkter kommer att påverkas när arbetslösheten ökar.

Fortsatt god verksamhet

Det är viktigare än kanske någonsin att klarlägga för verksamheterna och kommunens medborgare och andra intressenter att en fortsatt god verksamhet ska upprätthållas.

Det är också mycket viktigt att påpeka för kommunens medarbetare hur viktigt det är med digitalisering och ett fortsatt förändrings- och utvecklingsarbete. Detta kan bidra till att dämpa de negativa effekterna av pandemin.

Överskott kan användas

Om det skulle behövas, kan kommunen använda tidigare års överskott för att finansiera verksamheten. Planeringen bygger dock på att kommunen får statsbidrag som kompenserar för bortfallet av skatteintäkter.

Färre barn och elever

Ökningstakten av antalet barn och elever är lägre än tidigare prognoser, vilket minskar kommunens planerade ökning av kostnaderna. Servicenämnden har beslutat att flytta fram investeringar på 295 miljoner kronor från årets budget till senare år. Detta innebär ett viss ekonomiskt handlingsutrymme som dämpar effekterna av pandemin.

Många äldre

Ökningen av antalet äldre följer däremot prognosen. Vård- och omsorgsnämnden föreslås därför få den största ökning av medel i nästa års budget, 19 miljoner kronor.

Besked om statsbidrag väntas

Inför höstens avslutande budgetarbete räknar kommunen med att den ekonomiska utvecklingen och beslut om nya statsbidrag kan ligga till grund för kommande beslut inför budget 2021.

Vi räknar också med att de statliga initiativen och debatten kring framtidens äldreomsorg kan ligga till grund för hur kommunen vill utveckla och ytterligare förbättra omsorgen i vår kommun. Redan idag bedrivs ett större utvecklingsarbete för att förbättra för de äldre och för medarbetarna.

Extra elevinsatser

Våra elevers skolgång har påverkats av pandemin med distansundervisning och ökad frånvaro för vissa elever. Under hösten väntas en klarare bild finnas, som kan ligga till grund för extra insatser för dessa elever.

Budget 2020 och förslag till budget 2021

Nämnd 2020 2021 Förändring
Kommunstyrelsen/
Kommunledningskontoret
81,8 mnkr 84,1 mnkr 3,1 mnkr
Barn- och familjenämnden 827,4 mnkr 844,4 mnkr 17 mnkr
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 245,6 mnkr 247,4 mnkr 1,8 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 99,6 mnkr 101,8 mnkr 2,2 mnkr
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 72,9 mnkr 75,6 mnkr 2,7mnkr
Revisionen 1,3 mnkr 1,3 mnkr
Servicenämnden Intäktsfinansiering, dvs. verksamheten finansieras med att nämnden säljer tjänster* till kommunens nämnder
Vård- och omsorgsnämnden 626,6 mnkr 645,6 mnkr 19 mnkr
Överförmyndarnämnden 7,6 mnkr 8,2 mnkr 0,6 mnkr

* bland annat fastighets-, måltids- och städverksamhet, fordonsuthyrning, tolkservice och IT-service

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window