Förslag till budget 2021 visar på framtidstro mitt i en pandemi

Tillväxttakten i Eslövs kommun är hög. Nästa år görs många satsningar på unga och äldre, på trygghet och på att hjälpa fler till egen försörjning eller studier. Trots alla satsningar blir det samma skattesats som 2020 – 20,54 kronor.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Styrande majoritetens förslag till budget 2021

Förslaget till budget är utfärdat av den styrande majoriteteten som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna.

I budgetförslaget görs flera satsningar för en förbättrad verksamhet i alla kommunens nämnder. Nya kommunala insatser – i kombination med statens ökade satsningar för att få igång Sverige – ger ökade förutsättningar för kommunen att både hantera situationen med en flerårig lågkonjunktur, utdragen pandemi och samtidigt utveckla verksamheten.

Satsningar på unga

Nya insatser på skolan görs för att höja elevernas kunskapsnivå. Investeringar görs i lokaler och utemiljö både i centralorten och övriga tätorter. Arbetet för att förbättra barn och elevers psykiska hälsa fortsätter. Ungdomsverksamheten Unga för ungar får extra medel för att stärka ungdomar i deras bostadsområden.

Äldres trygghet och satsningar på vård- och omsorgspersonal

Staten ger kommunerna extra pengar för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Genom olika insatser planeras för att ge vård- och omsorgspersonalen möjlighet till både återhämtning och höjd kompetens. Det blir också en statlig satsning på personalens språkkunskaper.

Det är en utmaning att växa så mycket och så snabbt som vi gör de närmaste åren. När det byggs många nya bostäder och fler får möjlighet att flytta hit, måste vi se till att all samhällsservice, från förskola till äldreomsorg, följer med i tillväxttakten, säger Johan Andersson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Alla ska ges möjlighet till egen försörjning

Fler ska få hjälp med att hitta ett arbete eller en utbildning. Arbetsmarknadsåtgärderna ska sättas in från dag ett. Fortsatta satsningar på jobbspåren – att nyanlända snabbare ska komma in på arbetsmarknaden inom yrken där det finns behov av arbetskraft. Större krav på svenska för invandrare där tiden utökas till heltidsstudier.

Johan klädd i svart och Catharina i blått med vit skjorta. Gräs och träd i höstfärger i bakgrunden.
Johan Andersson (S) är kommunstyrelsens ordförande. Catharina Malmborg (M) är kommunstyrelsens första vice ordförande.

Trygghet och trivsel

Det ska kännas tryggt att röra sig överallt i kommunen. De offentliga miljöerna ska kännas trygga, rena och trivsamma. Det brottsförebyggande arbetet fortsätter.

Hållbar tillväxt

Planering för fler attraktiva bostäder görs i byarna och staden. Eslöv ska växa hållbart. Arbetet med planering av Östra Eslöv ger kommunen nya möjligheter att utvecklas.

I budget 2021 fortsätter vi att skapa en trygg och hållbar kommun för framtiden. Vi vill rikta ett stort tack till all personal för deras insatser i arbetet under året. Vi ser med tillförsikt fram mot utmaningarna 2021, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Beslut i november

Förslaget till budget behandlades på kommunstyrelsens möte den 27 oktober. Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag. Centern deltog ej i beslutet. Budgeten beslutas på kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window