Forskningssamarbete ska lyfta Eslövs förskolor

I Eslöv satsar vi stort på våra förskolor och den långsiktiga visionen är att erbjuda Sveriges bästa förskola. I linje med det bedriver vi en rad satsningar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Den senaste satsningen görs i samarbete med IFous – ett fristående forskningsinstitut som verkar för att skapa nytta för svensk skola och förskola – och forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan. Detta ska utveckla pedagogiken och öka förutsättningarna för barns lärande.

Eslövs vision är att till 2025 vara Skånes bästa kommun att bo och verka i. I visionen har de kommunala och fristående förskoleverksamheterna som samhällsinstitution en stor roll och den gemensamma målbilden är tydlig – Eslöv ska bli den bästa förskolekommunen i Sverige.

– Det är vår målbild och vi arbetar med en rad löpande insatser för att uppnå den, säger Lotta Månsson, förskolechef på Ekebackens förskola.

Ingår i nationellt forskningsprojekt

En av insatserna startade vårterminen 2018 med forsknings- och utvecklingsprogrammet Flerstämmig undervisning i förskolan, i samarbete med IFous. Programmet sker i nära samarbete med Malmö Universitet och tillsammans med åtta kommuner i Sverige. Under tre år kommer medverkande forskare att löpande presentera vetenskapligt grundade teorier som ska prövas och testas i den lokala förskoleverksamheten.

– Vårt mål med att medverka i programmet är att öka förskolans kvalitet och status genom att ge förskollärarna rätt verktyg för att bedriva undervisning, förklarar Lotta.

Kompetensutveckling – med läslyftet och ICDP

Förskolepersonal i Eslövs kommun erbjuds även kompetensutveckling via bland annat Läslyftet. Det innebär att förskollärare med kollegialt lärande som grund ska få en möjlighet att stimulera språk-, läs- och skrivutveckling i sina verksamheter. Även ICDP, vägledande samtal, är en metod som används för att kompetensutveckla medarbetarna.

– Med ICDP vill vi öka medvetenhet och kvalitet i bemötande och samspel hos pedagoger men även hos barn och dess föräldrar, förklarar Lotta och fortsätter:

– Några av förskolorna i Eslöv arbetar även utifrån Reggio Emilia-filosofin, bland annat på Ekebackens förskola där jag är verksam som förskolechef.

– Det handlar om att vi utgår från det kompetenta barnet och hela tiden vägleder, utmanar och följer barns intresse och nyfikenhet. Det grundar sig i målsättningen att uppmuntra förskolebarnens kontinuerliga kunskapsutveckling och skapa förutsättningar för framtidens förskola, avslutar hon.

Fakta: Eslövs satsningar i förskolan

  • Rättighetsbaserad förskola – Eslöv är först i världen med en förskola som jobbar rättighetsbaserat med FN:s barnkonvention som grund.
  • Forskningsprojekt med Ifous – Flerstämmig undervisning i förskolan. Åtta kommuner i Sverige är med och forskare från Malmö Universitet är knutna till kommunerna.
  • Läslyftet
  • Kapprumsbibliotek (Ett kapprumsbibliotek är ett bibliotek i ett kapprum. Biblioteket tillhandahåller böcker som är valda med hänsyn till ålder på barnen och speglar en mångfald av intressen etc.)
  • Språk-, läs – och skrivutvecklare i förskolan
  • Utbyte med Reggio Emilia i Italien (Reggio Emilias filosofi utgår från tanken att alla barn föds rika, nyfikna och kompetenta med en drivkraft att utforska sin omvärld tillsammans med medforskande pedagoger)
  • ICDP – utbildning kring bemötande i förskolan
  • Digitalisering – all tillsvidareanställd personal har en iPad
  • Pedagogistatjänster (en pedagogista fungerar som en pedagog åt andra pedagoger)
  • Ateljeristatjänster (en ateljerista skapar förutsättningar i miljö och material, ger konstnärliga redskap, inspirerar och utmanar nyfikenhet hos barnen)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window