Förbjudet att ta vatten från vattendrag utan tillstånd

Flödena i de skånska vattendragen är just nu mycket låga. Läget är så allvarligt att Länsstyrelsen förbjuder vattenuttag från åar och bäckar för att bevattna jordbruksgrödor eller villagräsmattan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Den senaste tidens brist på regn har gjort att vattenflödena i Skånes åar och bäckar är nere på mycket låga nivåer. I vissa vattendrag är flödena till och med lägre än vid motsvarande tidpunkt under torråret 2018, säger Kristian Wennberg, chef på Länsstyrelsen Skånes vattenenhet.

Länsstyrelsen förbjuder företag och privatpersoner att ta vatten från åar och vattendrag för att bevattna grödor och gräsmattor.

Väldigt låda flöden

Länsstyrelsen följer under sommaren kontinuerligt upp flödena i de skånska vattendragen. Trots enstaka lokala regnskurar under slutet av förra veckan är flödena fortfarande låga och risken för skador i form av uttorkade livsmiljöer är stor. Även grundvattennivåerna är ganska låga i stora delar av länet.

– Vår bedömning av läget just nu är att alla uttag från ytvatten är olagliga, om man inte har tillstånd genom vattendom. De enda möjliga undantagen är sannolikt åmynningar där havet påverkar vattenståndet, säger Kristian Wennberg.

De flesta ha tillstånd genom vattendom

De flesta odlare som behöver vattna sina grödor har genom vattendom tillstånd att ta vatten från ytvatten eller grundvatten. Uttag får dock göras utan tillstånd om det är uppenbart oskadligt för miljön, exempelvis när flödena i vattendragen är tillräckligt höga.

– Vad som gäller för ytvatten står i Länsstyrelsens bevattningspolicy. Det är bevattnarna själva som är skyldiga att känna till innehållet i policyn och hålla koll på flödena i sina vattendrag, poängterar Anita Bauer-Lindgren, vattenhandläggare.

Kan skada växter och djur

Med anledning av den ihållande torkan väljer Länsstyrelsen Skåne nu att gå ut med ett generellt ställningstagande att det är otillåtet att ta ut något ytvatten, om tillstånd saknas.

– Vi förstår att läget är svårt för många lantbrukare som behöver vattna, men det är så låga vattenflöden att ytterligare uttag kan skada växter och djur, säger Kristian Wennberg.

Förbud även 2018

Det är inte första gången Länsstyrelsen går ut med ett generellt ställningstagande om otillåten bevattning. Senast det gjordes var 2018, men problemet med låga vattennivåer förekommer i stort sett varje sommar i Skåne. Lantbrukare i Skåne kan därför generellt inte förlita sig på att ta vatten från åar eller sjöar eftersom det finns för lite vatten på sommaren påpekar Anita Bauer-Lindgren.

– Liksom 2018 vill vi uppmana lantbrukare och andra verksamhetsutövare som är beroende av vatten för sin verksamhet att se över sin vattenförsörjning. Exempelvis genom bevattningsdammar eller genom att söka vattendom.

Uppmanar fler att låta gräsmattan gulna

Länsstyrelsen kan förbjuda privatpersoner att ta vatten från ett vattendrag eller från den egna brunnen för att bevattna gräsmattan eller fylla poolen om uttaget bedöms som skadligt. Vad som gäller för bevattning med det kommunala vattnet bestäms av respektive kommun eller VA-bolag.

– Vi vill precis som andra aktörer slå ett slag för den nya trenden med en gul gräsmatta. Våga vägra vattna! lyder Anita Bauer-Lindgrens uppmaning.

VA SYD har ännu inte beslutat om bevattningsförbud men följer utvecklingen noga och uppmanar till stor försiktighet med dricksvattnet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window