Eslövs kommun utser tre ankarbyggherrar för Berga trädgårdsstad

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 18 juni beslutat vilka tre ankarbyggherrar som fortsatt är med och utvecklar den nya stadsdelen Berga trädgårdsstad som ingår i stadsutvecklingsprojektet Östra Eslöv. De tre utvalda ankarbyggherrarna är Byggande arkitekter, OBOS och Tornstaden.

– Beslutet gällande de tre ankarbyggherrarna baseras på väl uppfyllda kriterier med inriktning på kvalitet och hållbarhet. Tillsammans med ankarbyggherrarna kan vi möjliggöra att vi planerar och bygger smart, klokt och hållbart genom hela processen säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, och Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Ritad karta över framtida Berga trädgårdsstad
Visionsbild över Berga trädgårdsstad. Skiss: FOJAB arkitekter

Tydliga kvalitets- och hållbarhetskriterier

Totalt inkom sju ansökningar i markanvisningstävlingen för Berga trädgårdsstad som alla uppfyllde kommunens krav. Utvärderingen inkluderade en bedömning av aktörernas ekonomiska stabilitet och en samlad bedömning av deras presentation, koncept, referensprojekt och projektorganisation.

Vidare har en bedömning gjorts av aktörens ambitioner för bebyggelsen och hur den kan bidra till kvalitet och hållbarhet. De tre ankarbyggherrar som bäst kompletterade varandra utifrån dessa aspekter har nu erbjudits markanvisning.

Motiveringar till valda ankarbyggherrar

Byggande arkitekter (Belleville, Stadstudio, Aura, Karlsson/Lauri):
Förslaget utgår från helhetsansvar med omsorg om byggnader och dess mellanrum, för lågteknologiskt och sinnligt gestaltade lösningar, ekonomi, hållbarhet och visar innovativ och dynamisk förmåga samt genomförandekraft.
OBOS:
OBOS har ett tydligt fokus på att skapa praktiska och hållbara bostäder. Med omfattande erfarenhet från småhusbebyggelse har de visat sin kompetens och genomförandeförmåga. Obos arbetar aktivt med trädgårdsstäder som ett koncept inom flera områden. Deras småskaliga och välplanerade bostäder främjar trygghet och hållbarhet.
Tornstaden:
Tornstaden har ett djupgående koncept som tydliggör vad som ska finnas på de gemensamma ytorna och hur hållbarhetsaspekterna kan konkretiseras med allt från grönstruktur, gemensamma tillgångar och byggnader. Konceptet visar på ett stadsmässigt uttryck med en bibehållen småskalig karaktär. Flexibiliteten i byggnadstyper skapar bra förutsättningar för utvecklingen av området.

Vi vill ta tillvara områdets unika natur och kulturmiljön för att skapa en attraktiv och levande stadsdel. säger Patrik Larsson, projektledare för Östra Eslöv.

Bidrar till utveckling och kompetens

Det är första gången som kommunen provar det ovanliga sättet att hitta samarbetspartners, så kallade ankarbyggherrar, för ett stort utvecklingsprojekt. Ankarbyggherrarna har en aktivare roll i stadsutvecklingsprojektet och bidrar med kompetens inom till exempel arkitektur och byggnadsteknik. De bildar också en referensgrupp och samarbetar med kommunen i utvecklingen av detaljplanen. När den sedan börjar bli klar, kommer de att få ansvar för att bygga en viss del av bostäderna i området.

Grön stadsdel

Den framtida stadsdelen Berga trädgårdsstad omfattar 37 hektar och ligger öster om järnvägen i nära anslutning till järnvägsstationen och Eslövs centrum. I dag består området främst av igenvuxna ängar och åker med samlingar av träd och öppna diken. Här finns förutsättningar för att skapa en grön stadsdel med 250–350 bostäder. Berga trädgårdsstad ska bli ett blandat bostadsområde med villor, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Här planeras också för en ny förskola och en större park.

Läs mer om utvecklingen i Berga trädgårdsstad

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window