Eslövs kommun förbereder vårdavdelning för enbart smittade med covid-19

För att stoppa smittspridning förbereder Eslövs kommun att vid behov öppna en vårdavdelning för enbart personer som behandlas för covid-19 eller är konstaterat smittade av coronaviruset.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Vi måste vara beredda om läget blir mer ansträngt. Vi har valt ut lämpliga lokaler som vi håller på att anpassa, planerar verksamheten och rekryterar personal som enbart ska jobba på kohort-avdelningen, säger Josef Johansson, förvaltningschef för Vård och Omsorg.

Med kohort-avdelning menas en avdelning där alla patienter har samma smitta, i det här fallet covid-19, och där personalen enbart arbetar här.

Avsikten är att samla kompetens, kommunens resurser och samtidigt begränsa smittspridning.

Kan tas i bruk med kort varsel

Kohort-avdelningen kommer vid behov att placeras på vård- och omsorgsboendet Vårlökens tredje våning.

Lokalerna är lämpliga på flera sätt. Dels står de tomma och kan tas i bruk så snart nödvändiga anpassningar är klara. Dels går de att effektivt stänga av från övriga byggnaden på ett sätt som är lämpligt för att förhindra smittspridning. Det blir separata ingångar till kohort-avdelningen respektive övriga verksamheter på våningsplanen under.

Personalen jobbar enbart på kohort-avdelningen

Särskild personal kommer enbart att arbeta på kohort-avdelningen, och alltså inte inom någon annan del av vården. Ingen personal kommer att röra sig mellan kohort-avdelningen och Vårlökens övriga verksamheter.

Det finns därför ingen anledning till oro för smittspridning på grund av kohort-avdelningens placering.

Förberedelserna pågår just nu och planen är att avdelningen vid behov ska kunna tas i bruk med kort varsel.

Samlar kompetens och resurser

På kohort-avdelningen kommer – om det blir aktuellt – personer att placeras som efter sjukhusvistelse annars skulle ha kommit till korttidsboende eller få återvända hem med insatser från hemsjukvården. Det kan även vara personer som har hemsjukvård och där inläggning på sjukhus inte är aktuell.

– Genom att samla kompetens och resurser på ett ställe optimerar vi omhändertagandet. Vi kommer att kunna erbjuda dem som eventuellt drabbas av covid-19 god vård och samtidigt minskar vi riskerna för smittspridning inom kommunens verksamheter, säger Josef Johansson.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window