En enig kommunstyrelse säger nej till ny stambana

Kommunstyrelsen i Eslöv säger nej till Trafikverkets förslag till dragning av den planerade höghastighetsjärnvägen genom Eslövs kommun. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 mars ställde sig samtliga beslutande partier bakom majoritetens förslag.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Kommunstyrelsen anser att båda förslagen från Trafikverket innebär alltför stor negativ påverkan på vår kommun och därför ska stoppas, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) och vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Eslövs kommun avvisar därmed alla Trafikverkets förslag för utbyggnad av södra stambanan mellan Lund och Hässleholm.

Grundlig analys behövs

Eslövs kommun ser det som nödvändigt att parterna tillsammans startar en dialog med regeringen för att skapa rätt grundförutsättningar för projektet.

I svaret till Trafikverket framhåller Eslöv bland annat att priset som kommunen skulle få betala är oacceptabelt.

Påverkan är för stor på såväl befintlig bebyggelse, rekreationsområden, naturvärden och jordbruket, som möjligheten till utveckling av våra byar och staden i framtiden. I förhållande till det är vinsterna med projektet för Eslövs kommun alltför små.

Eslövs kommun anser att en grundlig analys bör göras om hur en förstärkning av järnvägstrafiken i södra Sverige ska genomföras. Kommunen menar att fokus bör ligga på att utveckla den nuvarande Södra stambanan istället för en ny sträckning.

Trafikverket har i sitt nuvarande förslag två alternativ till dragning av höghastighetsjärnvägen. Båda avvisas av Eslövs kommun då båda innebär oerhört stor påverkan på natur, bebyggelse och framtida möjligheter till utveckling.

Några exempel på hur Eslövs kommun skulle påverkas om något av alternativen genomförs:

  • Förslaget att dra den nya stambanan öster om Eslövs tätort riskerar att stoppa framtida generationernas möjligheter till utveckling av stationssamhällena Örtofta/Toftaholm, Eslöv och Stehag.
  • Förslaget till dragning öster om tätorten skulle allvarligt påverka bland annat Ellinge golfbana, rekreationsområdet Snärjet och Gyaskogen vid Stehag.
  • De västra delarna är ganska glest befolkade men innefattar mycket stora naturvärden i norr, kulturvärden i området kring Trolleholm och kommunens enda kvarvarande tysta områden i nordväst.
  • Området kring Billinge skulle påverkas negativt av buller och barriäreffekter.
  • Passagen över Rönne Å vid Gunnaröds Gård vid Billinge går genom kommunens högsta naturvärden och skulle innebära att tysta områden försvinner.
  • Dessutom skulle det bli stora negativa effekterna för ett högproducerande jordbruk på Sveriges bästa jordmån.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window