Demensombud införs i Eslövs kommun

Eslövs kommun satsar stort på att höja kompetensnivån och förstärker organisationen inom demenssjukdomar genom att införa demensombud.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Antalet dementa ökar i takt med att vi lever längre. I Demensplan för Eslövs kommun 2017–2022 beskrivs inriktningen för hur Eslöv ska kunna erbjuda en ännu bättre demensvård. Att höja kompetensen hos befintlig personal och bredda organisationen är två identifierade områden.

– Eslöv har redan idag en kunnig och väl etablerad organisation för att hantera demensfrågor. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt inom ett par år och vi behöver bredda den befintliga organisationen, men också höja kompetensen. Det gör vi nu genom att utbilda demensombud, menar Anna Friberg, äldreomsorgschef.

Ombudens roll

Sammanlagt trettiofem demensombud utbildas inom områdena vård- och omsorgsboende och hemvården. Demensombuden ska delta i utbildningar, ingå i olika kompetensnätverk och ska kunna ge stöd, råd och inspiration till sina kollegor. Först ut var vård- och omsorgsboendet Vårlöken i Eslöv, där utbildningen startade i december.

Varje demensombud kommer att vara knutet till en av de specialistutbildade undersköterskorna, en demenshandledare, som i sin tur har tätt samarbete med demenssjuksköterskan.

– Demensombuden kommer att vara en stor del i det nätverk som nu byggs upp för ökad kunskap och erfarenhet med målet att kunna erbjuda kommunens medborgare en kvalitativ demensvård, berättar Birgitta Wallin, enhetschef för Kärråkra demensboende, som ligger bakom idén om demensombud i Eslövs kommun.

Blivande demensombud Jenny Holm, undersköterska på korttidsboendet Ölycke, utvecklar:

– Med mer kunskap hoppas jag kunna handleda arbetsgruppen i svåra situationer.

Bild på tre av kommunens specialistutbildade undersköterskor.
Linda Jönsson, Susanne Larsson och Madelen Filus är några av Eslövs kommuns specialistutbildade undersköterskor. Till höger enhetschef Birgitta Wallin.

Bas och fördjupning

Som grund för den kompetenshöjningen som samtliga medarbetare kommer att få ligger en basutbildning och en fördjupningsutbildning inom demenssjukdomar som Kunskapscentrum Malmö inom Region Skåne har tagit fram. Som en förberedelse ska webbutbildningen Demens ABC och Demens ABC plus ha genomförts.

– Det är en stor kompetenshöjande satsning inom demens och kognitiva sjukdomar som genomförs. Att införa funktionen demensombud tror jag kan vara avgörande framöver för att de personer som insjuknar i demens snabbt och på bästa sätt ska få den omsorg de behöver. Här ser vi ombuden som en otroligt viktig del, säger Birgitta Wallin.

Om demens

Demenssjukdom är en kronisk sjukdom med dödlig utgång där den drabbades kognitiva förmågor successivt försämras. I Sverige finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom och antalet beräknas fördubblas till år 2050.

Det går idag inte att bota demenssjukdom, men det är möjligt att med olika vård- och omsorgsinsatser lindra symtom, underlätta vardagen och förbättra livskvaliteten för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Det är därför viktigt att alla med demenssymtom utreds samt får diagnos och behandling.

Risken att insjukna i demenssjukdom ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften av alla som är 90 år eller äldre har en demenssjukdom. Antalet personer med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020 när det stora antalet personer som föddes på 1940-talet uppnår hög ålder.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window