Biståndshandläggare utbildas inom demenssjukdomar och blir Silviahandläggare

Eslövs kommun höjer kompetensnivån hos biståndshandläggarna inom demensområdet och utbildar Silviahandläggare. Utbildningen fokuserar på biståndshandläggarnas möte med personer med demenssjukdom, anhöriga och samarbetet med vårdteamet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Biståndshandläggarna Almira Rezniqi och Elias Rodman är Eslövs kommuns första Silviahandläggare.
Biståndshandläggarna Almira Rezniqi och Elias Rodman är Eslövs kommuns första Silviahandläggare.

– Demens är en av våra största folksjukdomar och det finns ett stort värde i att höja kunskapen hos kommunens biståndshandläggare. Eslöv har redan idag en kunnig och väl etablerad organisation för att hantera demensfrågor men kunskapsutveckling behövs alltid. Nu senast genom satsningen på Silviahandläggare, säger AnnaLena Bosseldal Malmborg, enhetschef för Myndighetsenheten i Eslövs kommun.

Fördjupade kunskaper om demenssjukdomar

I första steget är det biståndshandläggarna Almira Rezniqi och Elias Rodman som vidareutbildats och som nu internt kallas Silviahandläggare. De nya kunskaperna om demenssjukdomar och den palliativa vårdfilsofin, som utgår ifrån att demens inte kan botas men lindras, bidrar till att handläggarna på ett djupare plan ska kunna förstå, hjälpa och bemöta personer med demenssjukdomar.

– Utbildningen har gett mig fördjupad insikt och kunskap som gör mig ännu tryggare i rollen som biståndshandläggare. Något jag också kan dela med mig av till mina kollegor och förstås för att stödja anhöriga, berättar Almira Rezniqi.

Tätt samarbete i demensteam

Biståndshandläggarna arbetar vanligtvis tätt tillsammans med ett arbetsteam, ett så kallat demensteam. Ett demensteam i Eslöv består av demenssjuksköterska, demenshandledare, arbetsterapeut samt biståndshandläggare. Professioner som i olika faser involveras i utredningen kring personer som ansöker om hjälp efter en demensdiagnos.

Anhöriga involveras tidigt

Utbildningen hade ett stort fokus på att tidigt involvera anhöriga i teamets arbete. Oftast är det de anhöriga som har mest kunskap om sina närstående. Därför är det också viktigt att det finns och erbjuds stöd för att underlätta de anhörigas vardag.

– Om de anhöriga är utslitna eller inte mår bra så spiller det över på den som är sjuk, menar Almira.

Ökad livskvalitet

För att öka livskvaliteten för den enskilde innan sjukdomsförloppet utvecklas är målet att de anhöriga tidigt och på ett djupare plan ska involveras i teamarbetet för att man ska fatta välgrundade beslut.

– Att jobba med teamet och att anhöriga engageras i vårt arbete är jätteviktigt för att den som drabbas av demenssjukdom, och även de anhöriga, ska få rätt stöd, menar Elias Rodman.

I Demensplan för Eslövs kommun 2017–2022 beskrivs inriktningen för hur Eslöv ska kunna erbjuda en ännu bättre demensvård. Att höja kompetensen hos befintlig personal och bredda organisationen är två identifierade områden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window