Besöksförbudet på våra äldreboenden upphör 23 december

Besöksförbudet på våra vård- och omsorgsboenden för äldre i Eslövs kommun upphör den 23 december. – Det är ett svårt avvägande mellan risken att få in smitta mot hur viktigt det är att ge våra äldre möjlighet att träffa sina nära och kära. Att inte få träffas påverkar det psykiska måendet negativt. Ett besöksförbud över jul- och nyårshelgen vore ett oerhört stort ingrepp för alla, säger Tony Hansson, ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det är Folkhälsomyndigheten som beslutar om besöksförbud efter begäran från respektive kommun. Ett besöksförbud kan inte begränsas till enstaka boenden utan omfattar i så fall alla kommunens sju vård- och omsorgsboenden, även om smittan bara finns på ett ställe. Det är tidsbegränsat och kan heller inte avbrytas i förtid.

– Nu är det upp till alla enskilda att göra kloka avväganden. Kommunen stramar samtidigt upp skyddsnivån för trygga besök, säger Tony Hansson.

Beslutet att inte begära förlängning av besöksförbudet har fattats av vård- och omsorgsnämndens ordförande i samråd med förvaltningens ledningsgrupp.

Följer utvecklingen noga

– Vi följer utvecklingen av smittläget dagligen och det kan bli aktuellt med en ny hemställan om besöksförbud till Folkhälsomyndigheten om läget förvärras, säger Pia Arndorff, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun.

Trots att besöksförbudet upphör den 23 december avråder kommunen starkt från alla typer av besök.

– Det är en livsfarlig smitta vi har att göra med och vi värnar om våra brukare och vår personals hälsa, säger Pia Arndorff.

Om besök ändå genomförs måste besökare vara fullt friska och alla besök kommer att skötas med rigorös noggrannhet med olika typer av skyddsutrustning.

– Bara bokade besök är tillåtna. Alla eventuella besökare måste bära både visir och munskydd och får enbart vistas i brukarens bostad, säger Pia Arndorff.

Stor belastning på personalen

Vården och omsorgen är hårt drabbad av coronapandemin. Det finns ett större utbrott bland boenden på Kärråkra och även några enstaka smittade på Trollsjögården.

– Tack och lov har vi i dagsläget inga konstaterade fall bland brukarna på övriga boenden. Däremot finns smitta bland personal överallt precis som i samhället i stort. Vi gör väldigt många tester och personal isoleras i sina hem i avvaktan på testsvaren. Det gör att belastningen på vår personal är oerhört stor. Det är ytterligare ett skäl till att vi vädjar till anhöriga att noga överväga eventuella besök på våra boenden. Vi måste skydda både våra brukare och vår personal, säger Pia Arndorff.

Vädjar om att avstå besök på Kärråkra

När det gäller Kärråkra, där det finns ett konstaterat utbrott av covid-19, uppmanar Pia Arndorff särskilt anhöriga att avstå från både besök och att ta hem sina närstående under julhelgen.

– Det är ett svårt beslut, men kan vara livsavgörande.

Eslövs kommun står i nära kontakt med Region Skånes Vårdhygien och smittskydd och har haft ett särskilt möte om situationen på Kärråkra. Där testas alla brukare och all personal varje vecka.

– Det kommer vi att fortsätta med ända tills vi inte har några smittade alls på Kärråkra, säger Pia Arndorff.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window