Bemötande av coronatext i Skånska Dagbladet

Uppgifter i media gör gällande att risken för spridning av coronaviruset inte tas på allvar på vård- och omsorgsboenden i Eslövs kommun. Texten i Skånska Dagbladet innehåller en lång rad felaktigheter. Tidningen har valt att inte publicera kommunens svar, därför publicerar vi här kommunens svar i sin helhet. 

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Först och främst är det djupt beklagligt att Eslövs kommun fått in smitta på tre vård- och omsorgsboenden, men det beror inte på bristande regler och rutiner eller på felaktig hantering. Covid-19 är ett gigantiskt problem som vi tyvärr delar med hela världen.

Vår personal inom vård och omsorg utför dagligen heroiska insatser. De kämpar och sliter för att våra brukare ska få bästa möjliga vård och omsorg. De arbetar efter de tydliga regler och riktlinjer som har fastställts av Region Skånes Smittskydd och Vårdhygien. De har också tillgång till all skyddsutrustning som krävs.

Anställda som misstänker missförhållanden är skyldiga att rapportera

I Eslöv gör vi allt vi kan för att stoppa smittan och skydda de mest utsatta som på grund av ålder och ofta andra sjukdomar behöver extra skydd.

Vi arbetar strikt efter de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, Smittskydd och Vårdhygien sätter upp. Skulle några som helst avsteg från detta ske vill vi omedelbart få veta vad som skett så att vi kan hantera det. Vi behöver i så fall konkret information.

Anställd vård- och omsorgspersonal som misstänker brister eller avvikelser har dessutom skyldighet att rapportera det direkt till sin chef.

Ingenting tyder på att de missförhållanden som beskrivs i texten är sanna.

Enskilda medarbetare, speciellt om de jobbar extra på timmar då och då, har inte full insyn, helt enkelt då de inte behöver veta allt som ligger på arbetsledarnas ansvar. Det handlar också ofta om att följa den strikta patientsekretessen för våra brukares säkerhet.

Nödvändiga skyddsåtgärder vidtas alltid

I Eslövs kommun kämpar vi hårt med att hela tiden hålla avdelningarna och enheterna inom vård och omsorg åtskilda. Det händer att personal hjälper varandra, men i så fall efter noggrann planering och nödvändiga skyddsåtgärder vidtas alltid. Till exempel kom vikarierande personal från Trollsjögården till Solhällan när det var kris, men dessa har sedan stannat kvar där. De har inte gått tillbaka till Trollsjögården, just för att inte riskera att föra över smitta mellan olika avdelningar.

Personal som arbetar på den speciella kohort-avdelningen går inte tillbaka till ordinarie arbetsplats förrän efter karantän och två negativa prover för covid-19. Avdelningen öppnade kort i början av juni, men stängdes igen då det inte fanns något behov. Den öppnades inte förrän den 30 juli, så ännu har ingen personal hunnit återgå till sitt ordinarie arbete.

Den första perioden korhort-avdelningen var öppen gällde något annorlunda regler. Personalen skulle då isoleras och vara symtomfri i 48 timmar. Ingen anställd på kohort-avdelningen har spridit smitta vidare.

Personal har sedan i våras varit anställd på kohort-avdelningen för att snabbt kunna börja jobba där när behov uppstår, men under tiden jobbar de på sina ordinarie scheman och arbetsplatser.

Samma hantering som i hela övriga Sverige

Det händer att personal med speciell kompetens måste gå in på olika avdelningar för att till exempel utföra behandlingar eller ge medicin som bara de får utföra eller ge. Det sker då alltid enligt alla regler och med skyddsutrustning.

Personal som testats positivt men inte har några symtom ska isoleras i sina hem i sju dagar innan de kan återgå i arbete. Detta är enligt Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes riktlinjer. Det är meningslöst att ta nytt prov eftersom avdöda virus ger positivt utslag på testerna. Eslövs kommun hanterar detta på samma sätt som hela Sverige i övrigt.

När beslut tas om att isolera en verksamhet sker det alltid i samråd med Region Skånes Smittskydd och Vårdhygien, som kommunen har dagliga kontakter med.

Skyddsutrustning används alltid

Skyddsutrustning ska alltid användas, olika typer för olika situationer. Eslövs kommun har ingen brist på skyddsutrustning och vi har tydliga regler för vilken utrustning som ska användas i olika situationer.

Att en avdelning isoleras, vilket sker vid konstaterad smitta, betyder till exempel att personalen jobbar i full skyddsutrustning när de är nära de boende.

All vård- och omsorgspersonal jobbar i skyddsvisir när de är närmare en brukare än två meter. Det gäller även hemtjänstens personal.

Eslövs kommun har hittills köpt in skyddsutrustning till vård- och omsorgspersonal för 4,5 miljoner kronor, dessutom har handskar för ytterligare 500 000 kronor beställts.

Extra insatser för att stoppa smittspridning sedan den 3 februari

Eslövs kommun satte redan den 3 februari in extra insatser för att möta den pandemi som härjar i hela världen.

Den centrala krisledningen som leds av kommundirektör Eva Hallberg aktiverades. I den ingår bland annat samtliga förvaltningschefer, beredskapssamordnarna och kommunikationschefen.

En speciell krisstab med representanter för alla kommunens verksamheter träffas flera gånger i veckan för att kartlägga det aktuella läget för Eslövs kommun.

Dessutom har förvaltningen Vård och Omsorg dagliga ledningsmöten.

Krisstaben fångar också upp frågor från allmänheten och kommunens verksamheter och har kontakt med olika myndigheter, såsom Region Skåne, Länsstyrelsen och Socialstyrelsen.

Stabschefen och beredskapssamordnare står i ständig kontakt med kommundirektören.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window