Barnen tycker till om kommunens lekplatser

Barnen får själva vara med och påverka när kommunens lekplatser ska rustas upp. Närmare hundra barn har ritat och berättat hur de vill ha lekplatserna. Dessutom har 459 vuxna svarat på en digital enkät.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ett barn har ritat sin drömlekplats med en drake att klättra på och åka rutschkana ned från och med gräs och blommor runt omkring.

Bra lekutrustning är viktigt, men också möjlighet till variation. Grönska inbjuder till fri lek och ger avskildhet. Det är några insikter som kommit fram i arbetet med kommunens strategiska lekplatsplan.

I Eslövs kommun finns ett trettiotal lekplatser varav många behöver rustas upp. För att ta reda på hur lekplatserna används och upplevs idag och hur de bör utvecklas framöver, har kommunen frågat både barn och vuxna.

– Vi vill att våra lekplatser ska tillgodose barnens behov av lek och rörelse. Det gör inte alla lekplatser idag och där behöver vi arbeta strategiskt med förbättringar, säger Matilda Aspersand, projektledare för lekplatsplanen.

Barnens åsikter är viktiga

För att få höra vad barnen tycker har en projektgrupp från kommunen besökt fem olika förskolor. Inför besöket har varje barn fått rita sin drömlekplats. Majoriteten av teckningarna föreställer sådant som ger möjlighet till rörelselek, som klätterställningar, rutschkanor och olika typer av gungor. Flera av barnen har också ritat gräs, blommor, träd och trädkojor.

Tillsammans med barn och pedagoger har projektgruppen även gått till lekplatser för att observera och prata med barnen där.

– Särskilt i en barngrupp var det extra tydligt att det fanns andra roliga saker att göra än att använda lekutrustningen. De klättrade i träd, hoppade mellan stenar och plockade med pinnar, blad, ekollon och äpplen, berättar Matilda Aspersand.

En mindre undersökning gjordes bland barn i årskurs fem på Stehagskolan. Tio barn fick visa och berätta om de platser utomhus som de använder. Bland platserna fanns skateparken, miljön utanför affären, lekplatser och olika gröna miljöer. Barnen pratade om att det är kul att umgås och göra saker tillsammans med andra, men att det finns risk att vissa stör eller förstör.

Webbenkät riktad till vuxna

459 personer, de flesta föräldrar, svarade hösten 2020 på enkäten på kommunens webbplats.

Många av de som svarat anser att lekplatserna är viktiga för lek i vardagen. Över 60 procent av dem besöker en lekplats minst en gång i veckan. Drygt hälften uppfattar att det finns en barriär (exempelvis en bilväg) mellan hemmet och lekplatsen som hindrar barn att ta sig till lekplatsen på egen hand.

Lekplatserna i kommunen får generellt ett dåligt betyg och större satsningar efterfrågas. Även många konkreta förslag på förbättringar har kommit in. Generellt önskas bättre lekutrustning, parkmöbler och skötsel.

Beslut om lekplatserna under våren

– I förslaget till lekplatsplan har vi undersökt hur lekplatserna ser ut idag och hur de bör utvecklas framöver. Planen innehåller bland annat vision och mål för de kommunala lekplatserna och en prioritering för när de ska göras om, berättar Matilda Aspersand.

Planen berör de lekplatser som finns på allmän platsmark. Lekplatser på kvartersmark som vid bostadshus och skolgårdar ingår inte.

Förslaget till lekplatsplan är skickad på remiss till de kommunala nämnderna och kommer att beslutas under våren.

Sammanfattning av synpunkter från barn och föräldrar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window