Åtgärdsplaner inför budget 2023 till 2024

På kommunstyrelsen den 15 september 2022 presenterades ett budgetunderskott på 100 miljoner kronor för Eslövs kommun. Till stor del handlar underskottet om ett nytt pensionsavtal och ökade kostnader för inflationsjusteringar i kombination med stora investeringsprojekt framöver.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I januari i år presenterade respektive nämnd, med undantag för vård- och omsorgsnämnden, åtgärdsplaner för att nå en budget i balans för 2024. Resultatet av åtgärdsplanerna visar en besparing 2023 på totalt 27,3 miljoner kronor. Denna besparing medför att kostnaderna 2024 minskar med 31,6 miljoner kronor.

Ytterligare besparingsåtgärder 2024 på 19,9 miljoner kronor ger totalt en besparing nästa år på 51,5 miljoner kronor. Detta innebär att kommunen inte når upp till en budget i balans 2023 och 2024 utifrån budgetunderskottet på 100 miljoner kronor.

Reserverade medel används

Kommunen kommer att för första gången utnyttja resultatutjämningsreserven, RUR:en både 2023 och 2024. Syftet med en RUR är att ge kommuner möjlighet att under vissa angivna förutsättningar reservera medel för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet är vidare att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja RUR:en vid konjunktursvängningar.

Inför budgetberedning till år 2024 är förutsättningen att åtgärdsplanerna som presenterades i januari och användning av RUR:en genomförs. Inga ytterligare besparingar kommer att genomföras. Åtgärdsplanerna innebär att:

  • kommunstyrelsen, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden ska minska sina kostnader med motsvarande 5,1 procent per nämnd,
  • gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska minska sina kostnader med motsvarande 3,6 procent,
  • kultur- och fritidsnämnden ska minska sina kostnader med motsvarande 2,1 procent och
  • barn- och familjenämnden ska minska sina kostnader med motsvarande 1,8 procent.

Vård- och omsorgsnämnden får inga nya besparingskrav, då nämnden redan beslutat om ett omfattande åtgärdsprogram.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window