Ändrade förhållningsregler på grund av mycket hög smittspridning

För att minska frånvaron av personal i många verksamheter nu när spridningen av covid-19 är mycket hög, ändrar Folkhälsomyndigheten förhållningsreglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka. Belastningen på hälso- och sjukvården är därför fortsatt hög, även om antalet patienter inom intensivvården har stabiliserats.

Ökat antal fall inom äldreomsorgen

Smittspridningen leder också till att fall inom äldreomsorgen ökar. Därmed ökar behovet av att ytterligare stärka skyddet för dem som riskerar allvarligast konsekvenser av covid-19.

Kortare karantän

Eftersom smittspridningen leder till risk för frånvaro av personal och därmed allvarliga konsekvenser inom samhällsviktig verksamhet, bedömer Folkhälsomyndigheten att ett antal förändringar och undantag, som inte bedöms väsentligen öka risk för smittspridning, nu behöver göras från förhållningsregler om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

 • Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.
 • Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:
  – De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
  – Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
  – Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet. Läs på MSB:s webbplats om vilka dessa nyckelfunktioner är.  Arbetsgivare informerar dem som berörs.
 • Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.
 • Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan.
 • Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

God effekt efter tre doser

Vaccinernas effekt mot att bli smittad, och därmed kunna föra smittan vidare, är god efter tre doser.

– Vaccinering är det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, och därför är det viktigt att alla som ännu inte vaccinerat sig gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tackar ja till erbjudandet. Efter dos tre finns även ett ökat skydd mot smitta. Därför bidrar också vaccination till minskad smittspridning, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Omprioritering av testresurser

Under vecka två genomfördes över 520 000 tester vilket är mer än någonsin hittills under pandemin. På grund av den höga sjukligheten i luftvägsinfektioner och att antalet fall av covid-19 just nu är flera hundra tusen i veckan behöver testresurserna prioriteras där de gör som mest nytta.

Lägre prioritet för testning av dem som arbetar hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Positivt provsvar i snabbtest = stanna hemma

Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19.

Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window