Alla som vill bjuds in att tycka till om utvecklingen av östra Eslöv

Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan över hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas. En stadsdel där varje område har sin egen karaktär, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunstyrelsen godkände att skicka den fördjupade översiktsplanen på samråd vid sitt sammanträde den 1 september. Nu väntar en period av samråd och dialoger där alla som vill har möjlighet att framföra synpunkter och idéer.

Tanken är att området i framtiden ska rymma 3 000 nya bostäder, varav 1 600 till år 2035. Alla med centralt läge nära Eslövs centrum och i direkt anslutning till järnvägsstationen.

– Den fördjupade översiktsplanen visar både områdets potential och utmaningar. Den skapar förutsättningar för Eslövs utveckling på östra sidan om järnvägen och möjlighet att bygga ihop vår stad till en helhet, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Stärker Eslövs position

Alla kommuninvånare som vill har möjlighet att tycka till om planen både vid fysiska och digitala möten, samt via en e-tjänst.

– Detta är vår gemensamma ambition för hur vi vill att vårt framtida Eslöv ska utvecklas. Att satsa på infrastruktur och bebyggelse i ett  läge nära järnvägsstationen är en regional angelägenhet som stärker Eslövs position i den expansiva Malmö- Lundaregionen, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

Den fördjupade översiktsplanen sträcker sig 15 år fram i tiden till år 2035.

– Det är ganska kort tid när det gäller stadsplanering, även om det är lång tid för en privatperson. Därför finns det i planen med ambitioner för en vidare utveckling efter år 2035, säger planarkitekt Moa Åhnberg.

Varje områdes karaktär ska bevaras

Det aktuella området är 180 hektar stort och innefattar flera olika bostadsområden med olika typer av fastigheter och verksamheter. I framtiden kan här finnas flerbostadshus, radhus och kedjehus såväl som villor.

– Vi har delat upp området i olika stråk och stadsdelar. Ambitionen att behålla varje områdes karaktär, underlätta för människor att enkelt och säkert röra sig inom och mellan stadens olika dela,r och att de gröna områdena ska finnas kvar, säger Moa Åhnberg.

Eslövs kommun har de senaste tio åren vuxit med drygt 2 500 invånare och nästan 1 200 arbetstillfällen.

Utvecklingen av östra Eslöv är en viktig pusselbit i att göra kommunen ännu attraktivare, med fokus på hållbar utveckling. Planförslaget ska nu diskuteras på bred front med invånare, fastighetsägare, näringsidkare och föreningsliv.

Digitala och fysiska möten

Dialogen kommer att föras både digitalt och genom fysiska möten, för att fånga upp alla goda idéer och synpunkter.

På grund av coronapandemin kan inte planerade stormöten genomföras. Istället blir det under oktober månad flera mindre pop up-dialoger och en stadsvandring i området. Både politiker och tjänstepersoner kommer att delta i dialogmötena.

Det blir också en utställning i stadshusets foajé och information om planförslaget kommer att sättas upp vid platserna för dialogerna och vid Stora torg.

Planen är att bjuda in näringslivet till två digitala möten och de största arbetsgivarna i det aktuella området bjuds in till individuella träffar. Det blir även samtal med representanter för direkt berörda föreningar.

På kommunens webbplats kommer hela samrådsförslaget att vara tillgängligt och det kommer att vara möjligt att yttra sig via en digital e-tjänst.

Mer information kommer inom kort.

Läs hela den Fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window