Planbesked

Första steget mot att det upprättas en detaljplan är att ansöka om ett planbesked. Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked.

På ansökan får du svar på om Eslövs kommun har för avsikt att börja ett planarbete eller inte.

Vad innebär ett planbesked?

I ditt planbesked framgår det om kommunen avser att inleda ett detaljplanarbete eller inte. Ett planbesked kan vara positivt eller negativt och kan inte överklagas. Positivt planbesked innebär att arbete med detaljplan kommer att startas medan ett negativt planbesked innebär att arbete med detaljplan inte kommer att startas. Ett positivt planbesked är första steget i en detaljplaneprocess. Detta innebär att platsens förutsättningar och ditt förslag prövas enligt plan- och bygglagen. Ett positivt planbesked är ingen garanti för att det i slutändan blir en antagen detaljplan.

Kostnad för planbesked

Avgift för planbesked

Eslövs kommun tar betalt för ansökan om planbesked.

Kostnaden är beslutad av kommunfullmäktige den 24 februari 2020 och ersätter kommunen för det arbetet som läggs ner i samband med hanteringen av planbesked.

Kostnaden för planbesked varierar beroende på projektets storlek som den sökande vill prova i en detaljplan.

  • För åtgärder som bedöms som en enkel åtgärd, till exempel nybyggnad av ett bostadshus, kommer det att kosta 9460 kronor.
  • Den omfattning som har varit den vanligaste i Eslöv kommer att gå som medelstor åtgärd och kosta 14 190 kronor.
  • För projekt som bedöms som en stor åtgärd, till exempel att planera för mer än 100 lägenheter, kommer kostnaden att bli 18 920 kronor. Kostnaderna kommer att uppdateras varje år.

Ansökan om planbesked

Du söker planbesked via e-tjänst.

Ansökan om planbesked

Läs mer om taxa för planbesked i Plan- och bygglovstaxa för Eslövs kommun.

Kommunen har skyldighet att svara på ansökningar inom fyra månader och av svaret ska framgå om kommunen är beredd att prova om det är en lämplig åtgärd för platsen genom att påbörja en detaljplan.

Det är kommunstyrelsens arbetsutskott som fattar beslutet om planbesked.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window