Avfallshantering i centrala Eslöv kan flytta efter många års förhandlingar

Efter många år av dialoger och förhandlingar är Eslövs kommun och Stena Recycling AB överens om ett förslag att företagets verksamhet med återvinning och avfallshantering ska flytta från centrala Eslöv till Gryby industriområde. – Vi är oerhört glada att ha nått så här långt. Det öppnar nya möjligheter för oss att utveckla Eslöv och bygga ihop staden öster och väster om järnvägen, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Om förslaget godkänns av kommunfullmäktige kommer Stena att flytta från östra Eslöv till industriområdet.

Om förslaget godkänns i kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige, innebär det att värdefull mark frigörs som i framtiden kan användas till flera hundra bostäder på attraktivt läge nära centrum och alldeles intill järnvägsstationen.

– Dessutom innebär flytten positiva effekter för miljön. Marken kommer att saneras och de tunga transporterna i centrala Eslöv minskar. Det är naturligtvis bra för alla som bor och vistas i området, säger kommunstyrelsens vice ordförande Catharina Malmborg (M).

En ny attraktiv stadsdel

Planen är att i framtiden ska ett nytt Eslöv växa fram öster om järnvägen. En stadsdel som år 2035 har 1 600 nya bostäder som delar platsen med verksamheter och småföretag.

Läget på ”andra sidan” järnvägen är centralt och har alla möjligheter att utvecklas till ett grönt, varierat och levande område.

I dag domineras området av företag. Ambitionen är att förtäta och blanda verksamheterna med bostäder.

Fastigheten som Stena äger är en viktig del för att kunna utveckla området. Hur många bostäder som kan byggas just på den fastigheten är för tidigt att säga.

– En fördjupad översiktsplan över östra Eslöv håller på att tas fram och därefter kommer detaljplaner som ger en mer exakt bild av hur området ska utformas. Det kan handla om runt 600 nya bostäder bara i Stena-kvarteret som är 33 400 kvadratmeter stort, vilket motsvarar sex fotbollsplaner, säger Catharina Malmborg.

Blir granne med återvinningscentralen

Avtalet innebär att Stena ska flytta till fastigheten Städet 4 som ligger vid Maskinvägen i Gryby industriområde.

– Det är en mycket bättre placering jämfört med att ligga så centralt som Stena gör idag. I industriområdet är vägar och infrastruktur anpassade för tunga transporter och det finns inga bostäder i närheten som kan störas, säger Johan Andersson.

Stena Recycling får inga pengar för att flytta. Däremot får företaget en ersättningsfastighet av kommunen, som kommer att bekosta ombyggnad och anpassning av fastigheten, så att Stena kan bedriva sin verksamhet på samma sätt som idag. Tanken är att det inte ska kosta företaget någonting att flytta. Det är samma princip som gäller enligt lag om kommunen skulle ha använt sig av expropriation istället för en frivillig överenskommelse.

Många positiva effekter

Målet är att intäkterna från en framtida försäljning av byggklar mark ska täcka de kostnader kommunen har i projektet.

– Först när den fördjupade översiktsplanen över östra Eslöv är klar vet vi hur mycket bostäder som kan byggas i området. Det påverkar både kostnader och intäkter. Vi räknar med att affären även ska generera flera andra positiva effekter, som inte kan mätas i pengar. Till exempel en bättre miljö i området och en möjlighet att ytterligare stärka Eslövs utveckling, säger Johan Andersson.

Planerad tidplan

Förslaget behandlas i kommunstyrelsen den 2 juni och ska sedan till kommunfullmäktige den 15 juni för beslut. Först därefter kan avtalet skrivas under och arbetet med flytten påbörjas. Markbytet och flytten kommer att genomföras i flera steg.

Först måste Stena få miljötillstånd för att bedriva sin verksamhet på den nya platsen. Det är Länsstyrelsen som prövar tillståndet och det kommer förmodligen att ta ungefär ett år. Därefter kan kommunen upphandla och genomföra ombyggnaden av ersättningsfastigheten, vilket tar ytterligare två år. Sedan kan Stena flytta.

I samband med flytten kommer företaget att genomföra sanering av området där verksamheten bedrivits. Eftersom kommunen planerar att bygga bostäder på området måste marken sannolikt saneras ytterligare. Under tiden kommer kommunen att ta fram detaljplaner och planera hur området ska byggas ut. De första bostäderna kan alltså börja byggas tidigast 2026.

Stena Recycling

Stena Recycling AB är ett bolag inom Stena Metallkoncernen som har sju verksamhetsområden på mer än 200 platser i tio länder. Varje år återvinner och förädlar Stena Metall sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter samt förser kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Stena Recycling arbetar med återvinning och har närmare 90 anläggningar samt 1 600 medarbetare, vilket gör företaget till ett av Sveriges ledande återvinningsföretag.

Företaget grundades redan 1939 av Sten A Olsson och ingår i Stenasfären som är en av Sveriges största familjeägda företagsgrupper med verksamhet över hela världen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window