Solenergianläggningar

Med solenergianläggningar menas både solfångare som värmer varmvatten,  solceller som producerar el och luftsolfångare som värmer luft.

Exempel på solceller på villatak

Exempel på solpanel på villatak.

Det behövs inte bygglov för att montera solcellspaneler/solfångare utanpå byggnadens fasad- eller taktäckningsmaterial om:

  • de följer vägglivet respektive takfallets lutning, även om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt
  • detaljplanen inte ställer krav på bygglov
  • de inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret. Se nedan om påverkansområden.
  • de inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla

Anmälan och bygglov kan krävas ibland

Om montering av en anläggning berör byggnadens konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden, så kan en anmälan krävas enligt plan- och byggförordningen 6 kapitlet 5 §.

Vissa områden i Eslövs kommun har totalförsvarets militära del riksintressen i,  vilket kan påverka solenergianläggningarnas montering. Det betyder att bygglov och anmälan som rör dessa områden, ska skickas till Försvarsmakten på remiss.
Områdena kallas påverkansområden och vilka påverkansområden som finns i vår kommun illustreras på kartan nedan.

Klicka på dubbelpilen på kartan för att få fram teckenförklaringen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window