Kompensationsstöd – Corona

Nu finns det möjlighet för föreningar i Eslöv som drabbats av pandemins effekter att söka kompensationsstöd för det första kvartalet under 2021.

Kommunstyrelsen gav den 6 april besked om ytterligare utökning av stöd (totalt 500 000 kronor) till Eslövs föreningsliv med anledning av covid-19.

Stödet kan sökas av föreningar för inkomstbortfall eller kostnadsökningar som orsakades av coronaviruset. Alla föreningar som är registrerade i Eslövs kommun har möjlighet att söka stödet. Särskild hänsyn kommer att tas till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet samt föreningar som lider svårt ekonomiskt till följd av pandemin. Följande utgångspunkter används i bedömningen och beräkningen av kompensation:

  • Stöd utgår för kompensation för kostnadsökningar eller förlorade intäkter som uppstått p.g.a. coronaviruset och de restriktioner och rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de beslut som regeringen fattat om förbud.
  • Ansökningar ska avse kostnadsökningar eller förlorade intäkter under perioden januari- mars 2021.
  • Förlorade intäkter eller kostnadsökningar för föreningen under den aktuella perioden måste uppgå till minst 5000kr tillsammans.
  • Prioritering görs utifrån föreningens omfattning av intäktsbortfall och direkta kostnader med anledning av coronaviruset i relation till föreningens omsättning, om stödets totalsumma inte räcker till. Baserad på Riksidrottsförbundets fördelningsmodell för sitt kompensationsstöd är det procentuella stödet högre ju större belopp i kronor som föreningen har förlorat och ju större procentuell andel av omsättningen det motsvarar.
  • Stödet innebär inte möjlighet till full kompensation för föreningar , utan ska ses som ett bidrag och uppmuntran i svåra ekonomiska tider.
  • Om föreningen har fått eller sökt andra stöd ska det redovisas i ansökan.

Ansökningsperioden för kompensationsstöd är 14 april – 9 maj. Kultur och Fritid tar beslut om fördelning av stödet under juni 2021 och det kommer att betalas ut efter det. Utbetalning sker via föreningens plus- eller bankgirokonto. Vi kommer att vid behov kräva in handlingar för att stödja ansökan. Om det efter utbetalning av stöd framkommer att utbetalningen grundats på oriktiga uppgifter, får Eslövs kommun besluta om att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalt stöd.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window