Resultatet av undersökningen till lekplatsplanen

Hösten 2020 genomfördes flera undersökningar bland barn och föräldrar i kommunen. Undersökningarna användes som underlag till lekplatsplanen som ger en strategisk riktning i utvecklingen av kommunens lekplatser.

Förskolebarn har ritat sin drömlekplats med en drake att klättra på och åka rutschkana ned från, med omgivande gräs och blommor.

Besök på förskolor

Fem olika förskolor valdes ut genom lottning och besöktes under oktober och november av tjänstepersoner från avdelningen för gata, trafik och park på Miljö och Samhällsbyggnad. Förskolorna var Lindebo förskola och förskolan Picasso i Eslöv, Häggebo förskola i Flyinge, Lönnebo förskola i Löberöd och Mariebo förskola i Marieholm.

Före besöket fick barnen rita sin drömlekplats. De teckningar som barnen hade ritat och berättade om föreställde en variation av olika saker och innehöll mycket färg. Majoriteten av teckningarna föreställde sådant som ger möjlighet till rörelselek, så som klätterställningar, rutschkanor och olika typer av gungor. På flera av barnens bilder fanns också gräs, blommor, träd och trädkojor.

Här har ett förskolebarn ritat ett hus där man kan vila om man är trött eller åka rutschkana från. På lekplatsen finns också en karusell och en parkbänk.

Sedan fick barnen rösta på bilder av befintliga lekplatser. Alla åtta lekplatserna fick minst en röst. De tre populäraste lekplatserna var den stora lekplatsen, bygglekplatsen och vattenlekplatsen.

Pedagoger, barn och projektledare gick också tillsammans till en lekplats för att observera och prata med barnen där. Vid lekplatsbesöken lekte barnen både i den omgivande miljön och på lekutrustningen. Klätterställningar och rutschkanor var mer populära än annan lekutrustning. Det fanns en tendens av att barnen efter att ha testat lekutrustningen lämnade den eller påbörjade fantasilekar som att leka affär, drakar eller att spana efter djur.

Sammanlagt har 85 barn på fem förskolor i kommunen deltagit och fått berätta om var och hur de vill leka. De flesta barn var fem år och några var tre och fyra år.

Sammanfattande slutsatser är att:

 • Den bredd som fanns i barnens teckningar och den spridda röstningen kan ses som ett argument för att lekplatserna bör vara varierade till innehåll och utformning med plats för olika slags lek.
 • Lekplatserna bör vara utformade för att ge möjlighet till fantasilekar som inte styrs av föreställande lekutrustning. Alla barnens specifika önskningar går inte att uppfylla, men genom utformning som ger möjlighet till fantasifull lek går det att leka både Star wars och drake.
 • Lekplatserna får gärna vara färggranna inspirerade av barnens teckningar.
 • Möjlighet till lek med vatten var återkommande och är ett inslag om saknas på de kommunala lekplatserna idag.
 • I omröstningen var lekplatsen med mycket utrustning, bygglekplatsen och vattenlekplatsen populärast.
 • Omgivande parkmiljö med inslag av träd och andra växter är minst lika viktig som lekutrustning visar observationer från lekplatsbesöket.
Vattenlek var ett vanligt inslag i barnens teckningar av sin drömlekplats.

Promenadintervjuer med femteklassare

Ett parallellt arbete som startade hösten 2020 för att undersöka lekmiljöer utifrån barns perspektiv och biologisk mångfald har bidragit till kunskapsinsamlingen för lekplatsplanen. I fallstudien ingick promenadintervjuer där 10- och 11-åringar fick visa och berätta om de platser utomhus som de använder. Tio elever i årskurs fem på Stehagskolan har deltagit i promenadintervjuerna.

Sammanfattande slutsatser är att:

 • Den mångfald av platser som barnen visade kan ses som ett argument för att skapa variation bland de kommunala lekplatserna.
 • Utformning med inslag av grönska och rumsligheter hade förbättrat möjligheterna till att vara i fred och att kunna ägna sig åt konstruktions- och fantasilek.
 • Det är viktigt att det finns utrymme för det sociala på lekplatser om också äldre barn ska använda dem.
Diagram: På vilket sätt brukar du besöka lekplatser?
Fråga: På vilket sätt brukar du besöka lekplatser?

Enkät på webben

Information om enkäten annonserades ut genom Facebook, tidningsannons och skärmar på bland annat Eslövs järnvägsstation. Rektorerna på alla kommunala skolor och förskolor fick information om enkäten för att kunna dela den vidare till vårdnadshavare.

Diagram: Hur bra är din lekplats?
Fråga: Hur bra skulle du säga att din närmsta lekplats är?

Sammanlagt svarade 459 personer på enkäten och bidrog med ett kunskapsunderlag om hur lekplatserna används idag och vad som anses viktigt.

Sammanfattande slutsatser är att:

 • Lekplatserna är viktiga för lek i vardagen.
 • Det finns ett måttligt behov av nya lekplatser så att fler får en lekplats nära sig.
 • Barriärer mellan bostad och lekplats skulle behöva bli färre, åtgärder kan vara fler lekplatser och andra trafiklösningar.
 • Lekplatserna får generellt ett dåligt betyg och större satsningar efterfrågas.
 • Generellt önskas bättre lekutrustning, parkmöbler och skötsel.
 • Många konkreta förslag på förbättringar angavs och de kommer tas med tills då lekplatserna i turordning ska göras om.
Diagram
Fråga: Vad skulle du vilja förbättra på din närmsta lekplats?

Övrigt

Utöver de tre undersökningarna har projektgruppen besökt samtliga lekplatser och analyserat deras placering samt tittat på aktuell forskning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window