Ny stambana Hässleholm – Lund

Trafikverket planerar för att bygga en ny järnväg mellan Hässleholm och Lund. Den nya stambanan planeras för höghastighetståg och snabba regionaltåg.

Projekt Hässleholm–Lund är en första sydlig del i en ny stambana mellan Malmö och Stockholm. Planen är att bygga en dubbelspårig stambana där fjärr- och regiontåg ska kunna uppnå hastigheter på 250–320 km/h.

Ny stambana frigör kapacitet

Järnvägsnätet i södra Sverige är hårt belastat, vilket innebär att det är känsligt för störningar och att det lätt blir förseningar. Under många år har det utretts hur man på bästa sätt ska kunna öka antalet avgångar för pendeltåg och godstransporter i det gamla järnvägsnätet.

Sedan 1990-talet har persontrafiken nästan fördubblats och i år går mer än 1 500 000 tåg på Sveriges järnvägar. Det är en positiv utveckling, men det ställer också stora krav på ett redan hårt ansatt järnvägssystem. Kapaciteten på spåren är begränsad med lite tid för förebyggande underhållsarbete vilket gör systemet sårbart med förseningar som följd.

För att Sverige ska kunna fortsätta växa och ha en modern, trygg och säker infrastruktur i framtiden har Trafikverket fått i uppdrag att planera för en utbyggnad av framtidens järnväg nu.

Foto: Kasper Dudzik. Höör 2019-09-18. Öresundståg på stambanan genom skogen vid Höör.

Tidplan

Det kommer att ta cirka tre år att utreda var järnvägen ska byggas och än så länge vet vi inte vilken del av Eslövs kommun som kommer att beröras. Däremot vet vi att det inte går att bygga höghastighetsjärnväg längs södra stambanan. Det kommer alltså att bli en ny järnvägssträckning, åtminstone delvis.

Trafikverket och konsulten Sweco började arbeta med lokaliseringsutredningen under sommaren 2019. Utredningen ska vara färdig sommaren 2022. Under de tre år som utredningen pågår kommer Trafikverket att bjuda in till flera samråd för att ta reda på fakta om utredningsområdet och för att dela med sig av sina slutsatser.

Vintern 2020/2021 kommer förslag på korridorer att presenteras. Den färdiga lokaliseringsutredningen ska visa vilken järnvägskorridor som är lämplig.

Därefter börjar nästa steg i processen. Då tar Trafikverket fram en järnvägsplan som visar mer detaljerat var och hur järnvägen ska byggas. Byggstart för den nya järnvägen är planerad att ske någon gång under perioden 2027–2029. Byggtiden beräknas till cirka 10 år.

Kartbild över utredningsområdet

Kartbild över utredningsområdet

Vad händer nu?

Lokaliseringsutredning

Projektet genomför en lokaliseringsutredning tillsammans med konsulten Sweco. Lokaliseringsutredningen kommer att belysa olika alternativ för sträckningen genom Eslövs kommun.

De olika sträckningarna som utreds kallas för korridorer och Trafikverket tittar på konsekvenserna för bland annat ta hänsyn till landskap, kulturmiljö, befolkning, elektromagnetiska fält, luft, buller, vibrationer, mark, olycksrisk, mark och vatten samt hushållning med naturresurser och klimatpåverkan.

Trafikverket väljer att med kort varsel att ställa in projekt Hässleholm-Lunds planerade samrådsmöte i Eslöv idag, torsdag den 12 mars.

Bakgrunden till beslutet är den utveckling av covid-19 vi ser i samhället i stort samt regeringens beslut att förbjuda större folksamlingar.

All information som skulle ha delgivits besökarna finns tillgänglig på http://trafikverket.se/hassleholm-lund samt på Trafikverkets kontor i Malmö och Kristianstad.

På Trafikverkets hemsida går det även bra att delge projektet synpunkter på samrådsmaterialet.

Var med och påverka

Under perioden 17 februari–16 mars 2020 genomför projektet sitt första samråd under lokaliseringsutredningen.

Samråd är en del av den demokratiska processen. Dessa sker dels genom informationsmöten och så kallade öppna hus, men också genom att du kan lämna synpunkter på projektet via Trafikverkets hemsida.

Ta del av material och lämna synpunkter

Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen.

Du kan lämna dina synpunkter fram till och med den 17 mars 2020.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Lämna synpunkter på projektet

 

Eslövs kommuns roll i processen

Det är Trafikverket som utreder och planerar järnvägen. Eslövs kommun samverkar med Trafikverket för att de ska känna till så mycket som möjligt om kommunen. Vi delar med oss av planeringsunderlag, till exempel naturvårdsprogram och översiktsplan.

Syftet är att samverka för att möjliggöra en snabb och effektiv utbyggnad av sträckan Hässleholm-Lund och att optimera projektets nyttor och begränsa de negativa effekterna som stambanan får på landskapet i kommunen.

Samverkan om den nya järnvägen sker genom en samrådsgrupp tillsammans med andra berörda kommuner, länsstyrelsen, Region Skåne och Trafikverket.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window