Optisk kamerabevakning

Eslövs kommun har av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY (tidigare Datainspektionen), fått tillstånd att kamerabevaka skolområdena Ölyckeskolan och Stehagskolan.

På områdena har det under lång tid förekommit skadegörelse av flera olika slag, inbrott och nedskräpning som i vissa fall lett till personskador. Incidenterna är kostsamma för kommunen och upptar tid för våra medarbetare. Det är också tråkigt för alla som drabbas.

Syftet med bevakningen är först och främst att bidra till att skapa en så trygg miljö som möjligt för elever och personal, men även att förebygga brott, vilket är av allmänt intresse.

Information om hur Eslövs kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vi behandlar dessa typer av personuppgifter om dig

Film från kamerabevakning.

Anledningen till att dina personuppgifter behandlas

Ändamålet med att vi samlar in ovanstående personuppgifter är att förebygga och utreda brott.

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan har stöd i dataskyddsförordningen med följande skäl: Uppgift av allmänt intresse

Dessa får ta del av dina personuppgifter

Serviceförvaltningens skalskyddssamordnare kommer vid behov att ta del av materialet och dina personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Upphandlad larmcentral tar emot larm från kamerorna och bedömer om någon åtgärd behöver vidtas.

Eslövs kommun hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. Om någon begär att få ta del av dina personuppgifter så kan vi, i enlighet med offentlighetsprincipen, komma att lämna ut dem.

Så länge sparas dina personuppgifter

Alla incidenter upptäcks inte direkt. En långhelg eller ett lov kan medföra att våra medarbetare först upptäcker att något inträffat efter flera dagar. Därför lagras filmmaterialet i tio (10) dagar innan det automatiskt raderas.

När dina personuppgifter behandlas av oss har du rätt att:

  • begära tillgång till dina personuppgifter, det vill säga få besked om, och en kopia av, vilka personuppgifter om dig som Eslövs kommun behandlar
  • begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • invända mot behandling av dina personuppgifter
  • begära dataportabilitet
  • klaga på vår behandling av dina personuppgifter till integritetsskyddsmyndigheten

Du kan få en kopia på egna personuppgifter utan kostnad vid ett tillfälle. För ytterligare kopior kan du behöva betala en avgift.

Ovanstående beskrivna rättigheter begränsas ibland. Det finns flera lagar som bestämmer hur en kommun ska hantera uppgifter/handlingar i förhållande till dataskyddsförordningen och dessa regler går före, till exempel hanteringen av allmänna handlingar.

Frågor

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, vänd dig då i första hand till Serviceförvaltningen.

Telefon: 0413-620 00 (växel)
E-post: serviceforvaltningen@eslov.se

Personuppgiftsansvarig

Det är den personuppgiftsansvarige som är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen/GDPR.

Personuppgiftsansvarig: Servicenämnden
Organisationsnummer: 212000-1173
Adress: Eslövs kommun, 241 80 Eslöv
E-post: serviceforvaltningen@eslov.se
Telefon: 0413-620 00

Dataskyddsombud

Den personuppgiftsansvarige har utsett ett dataskyddsombud som du når via e-post dataskyddsombud@eslov.se eller telefon 0413-620 00 (växel), fråga efter dataskyddsombud.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window