Skyddsutrustning till privata utförare i omsorg med anledning av covid-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en rutin för hur privata utförare kan rapportera sina behov av skyddsutrustning med anledning av covid-19 till Socialstyrelsen. Rutinen innebär att de privata företagen rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen.

SKR har skickat information om rutinen till branschorganisationer inom personlig assistans, bostad enligt LSS, särskilt boende enligt SoL och hemsjukvård.

Enligt rutinen skickas mall lägesbild privata utförare skyddsmateriel och mall begäran stöd privata utförare skyddsmateriel privata utförare till den kommun där den privata utföraren har sin verksamhet (där företaget utför omsorgen). Den privata utföraren ansvarar själva för sin rapportering.

Mallarna skickas in senast tisdag för att komma med i kommunernas rapportering som sker på onsdagar.

Lägesbild

Privat utförare i Eslövs kommun skickar enbart lägesbild om:

• Det finns kritiska- och/eller orosmoment
• Det finns brukare/patienter som har en pågående covid-19 sjukdom med symtom

Mall lägesbild privata utförare skyddsmateriel

Begäran om stöd

Det är arbetsgivarens ansvar att planera för, köpa in och se till att personalen har tillgång till och instruktioner för den skyddsutrustning som behövs. I en bristsituation av hälso- och sjukvårdsmaterial som uppkommit på grund av coronapandemin finns i turordning följande tillvägagångssätt:

  1. Den privata utföraren köper in materiel via SKL Kommentus
    På uppdrag av SKR har SKL Kommentus Inköpscentral upphandlat skyddsmateriel som kommunerna kan beställa. Privata utförare kan också nyttja avtalet. Enligt tidigare utskickad information hanterar Kommunförbundet Skåne processen kring godkännande av privata utförare i Skåne. Privata utförare faktureras inköp via avtalet av OneMed.

För ytterligare information se: https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/ramavtal-och-avtalskategorier/vardrelaterad-forbrukning-och-lakemedel/bristvaror-till-kommunala-vard-och-omsorgsverksamheter-2020/.

Ev frågor skickas till kansliet@kfsk.se

  1. Den privata utföraren begär stöd från Socialstyrelsen via kommunen
    Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att säkra tillgången till skyddsutrustning nationellt. Det innebär att Socialstyrelsen kan fördela materiel till kommuner som har akut brist. Fördelningen utgår från de lägesbilder och behov av stöd som kommunerna varje onsdag rapporterar in till Socialstyrelsen. Det har varit oklart hur privata utförare ska rapportera in sina behov för att ta del av detta. Rutinen innebär att de privata utförare rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen.

Mall begäran stöd privata utförare skyddsmateriel

Rutinen innebär att de privata utförare rapporterar till kommunen, och att kommunen rapporterar detta till Socialstyrelsen. Den privata utföraren i Eslöv skickar sin rapport till pandemilager@eslov.se.

Ansvaret övergår inte till kommuner

Ansvaret för att det finns skyddsutrustning övergår inte till kommunen även om den privata utföraren rapporterar brist, men kommunerna och de privata utförarna bör samverka i frågan så långt möjligt.

Kostnadsansvar för ev hälso- och sjukvårdsmaterial via Socialstyrelsen

Kostnadsansvaret för ev hälso- och sjukvårdsmaterial via Socialstyrelsen till privat utförare ligger på den privata utföraren.

Kommunförbundet Skåne har skickat ut ovanstående information till privata utförare i Skåne.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window