Föräldrar och förmyndare

I Sverige är den som är under 18 år omyndig. Alla omyndiga ska ha en vårdnadshavare och en förmyndare. Normalt är barnets föräldrar vårdnadshavare och förmyndare, men i vissa fall kan en annan person utses som vårdnadshavare eller förmyndare. Alla förmyndare står under överförmyndarnämndens tillsyn.

En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndare förvaltar barnets egendom och företräder barnet i ekonomiska angelägenheter.

Föräldrars förvaltning av barnets egendom

När barnets föräldrar är förmyndare får föräldrarna fritt bestämma över den omyndiges tillgångar så länge värdet understiger 8 prisbasbelopp. Om värdet på barnets tillgångar överstiger 8 prisbasbelopp, blir förvaltningen kontrollerad och föräldrarna blir därmed redovisningsskyldiga till överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden kan också besluta om att begränsa föräldrarnas fria förvaltning om det finns särskild anledning till det.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window