När du börjar arbeta

Nu när du har börjat arbeta finns det några saker du behöver veta om förmåner, frånvaro, löneutbetalning och arbetsmiljö.

Del 5. Förmåner

Friskvård

Oavsett anställningsform så har du möjlighet att få friskvårdbidrag. Friskvårdbidraget är 1500 kronor per år.

Att tänka på när det gäller friskvårdbidrag är att datum på kvittot som lämnas in måste avse en period där du är anställd hos oss. För att det ska räknas som en anställningsperiod behöver du ha arbetat några pass under perioden.

Exempel: 

Du signerar anställningsavtalet den 1 maj, första gången du arbetar är i julimånad och då arbetar du 8 pass.

 • Då kan du få ut friskvårdsbidrag som avser juli månad
 • Du kan inte få friskvårdsbidrag som avser juni månad.

Prata med din administratör eller chef om du vill nyttja bidraget.

Försäkring

När du arbetar hos oss så är du försäkrad via jobbet. Afa försäkring är vårt försäkringsbolag. Våra försäkringar gäller för dig om du:

 • Skadas i arbetet: Arbetsskadeförsäkringen(TFA-KL) kan ge dig rätt till ersättning för kostnader vid arbetsskada och arbetssjukdom.
 • Blir sjuk: Sjukförsäkringen (AGS-KL) kan till exempel ge dig dagsersättning efter dag 15 om du inte har haft rätt till sjuklön. Om du istället har haft rätt till sjuklön så kan dagsersättning begäras efter dag 90.

Fickfolder för utskrift

Tjänstepension

När du arbetar i Eslövs kommun betalar vi varje år in pengar till din pensions- eller fondförsäkring. Det finns olika avtal beroende på när du är född, avtalen påverkar vilka förmåner som ingår.

 • Du som är född 1985 eller tidigare omfattas av pensionsavtalet KAP-KL. Här inkluderas även förmånsbestämd ålderspension.
 • Du som är född 1986 eller senare omfattas av pensionsavtalet AKAP-KL

Läs mer om tjänstepension på KPA:s hemsida

Del 6. Frånvaro

Dagen du är frånvarande

När du är sjuk eller måste stanna hemma på grund av vård av barn kontaktar du alltid din arbetsplats direkt. Rutiner för sjukanmälan och hur det registreras i systemet kan variera mellan arbetsplats och arbetsplats, därför är det viktigt att du stämmer av med din chef eller administratör hur frånvaro ska meddelas.

Ersättning vid sjukfrånvaro

När du blir sjuk kan du har rätt att få ersättning från Eslövs kommun, så kallad sjuklön. För att få sjuklön utbetald från Eslövs kommun måste du som timanställd:

 • arbetat minst 14 arbetspass.
 • mellan arbetspassen får det inte ha gått mer än 14 dagar.
 • mellan det senaste arbetade passet och frånvaro får det heller inte gått mer än 14 dagar.

Om du har rätt till sjuklön så får du sjuklön för passen du har inbokat i kalendern under din sjukfrånvaro. Om det skulle vara så att du får en fråga om att arbeta ett pass men att tackar nej på grund av sjukdom, då har du inte rätt till sjuklön för den dagen.

Om sjuklön ska betalas ut registreras detta av din arbetsplats i eCompanion Portal. Sjuklön dag 1-14 är 80 % av lönen minus karensavdrag som motsvarar 20 % av sjuklönen under genomsnittlig arbetsvecka.

Ersättning när sjuklön inte betalas ut från Eslövs kommun

Om du inte har rätt till sjuklön:

 • ska du direkt sjukanmäla dig till Försäkringskassan för att begära ersättning.
 • har du fortfarande rätt till semesterersättning för inbokade pass under frånvaro.

Exempel på utbetald sjuklön från Eslövs kommun:

Du arbetar 14 arbetspass under vecka 1-3, du är sedan ledig vecka 4. Vecka 5 har du inbokade pass på onsdag och torsdag men blir sjuk- rätt till sjuklön eftersom du har arbetat 14 dagar och inte har ett uppehåll som är längre än 14 dagar. 

Vecka Antal boka/arbetade pass Veckodag Rätt till sjuklön?
Vecka 1 5 Måndag-fredag
Vecka 2 5 Måndag-fredag
Vecka 3 4 Måndag-torsdag
Vecka 4 Ledig
Vecka 5- Sjuk 2 inbokade pass Onsdag- torsdag Ja

Du arbetar 14 arbetspass under vecka 1-3, du är sedan ledig vecka 4 och 5. Vecka 6 har du inbokade pass på onsdag och torsdag men blir sjuk- inte rätt till sjuklön eftersom ledigheten/uppehållet under vecka 4-6 är mer än 14 dagar. 

Vecka Antal boka/arbetade pass Veckodag Rätt till sjuklön?
Vecka 1 5 Måndag-fredag
Vecka 2 5 Måndag-fredag
Vecka 3 4 Måndag-torsdag
Vecka 4 Ledig (7 dagar) Måndag-söndag
Vecka 5 Ledig (7 dagar) Måndag- söndag
Vecka 6- Sjuk 2 inbokade pass Onsdag- torsdag Nej

Du arbetar 14 arbetspass under vecka 1-6. Vecka 4 och 5 har du varit ledig, men uppehållet mellan passen har varit kortare än 14 dagar därför räknas det till samma period. Du är återigen ledig under vecka 7. Vecka 8 har du ett inbokat pass på tisdag men blir sjuk- rätt till sjuklön

Vecka Antal boka/arbetade pass Veckodag Rätt till sjuklön?
Vecka 1 5 Måndag-fredag
Vecka 2 2 Måndag-tisdag
Vecka 3 Ledig Måndag-söndag
Vecka 4 5 Måndag-fredag
Vecka 5 Ledig Måndag- söndag
Vecka 6 2 Onsdag- torsdag
Vecka 7 Ledig Måndag- söndag
Vecka 8- sjuk 1 inbokat pass Tisdag Ja

Del 7. Inför löneutbetalning

Löneutbetalning

Din lön utbetalas normalt den 27:e nästkommande månad. Infaller den 27:e på helgen betalas lönen ut närmaste vardagen före. Det innebär till exempel att om du har arbetar i april så kommer lönen betalas den 27:e maj.

Stäm av arbetstid och frånvaro

Som timavlönad är det extra viktigt att du stämmer av så att din löneutbetalning blir rätt. Din löneutbetalning sker vanligtvis den 27:e nästkommande månad.  Som timavlönad ansvarar du för att kontrollera:

 • att din frånvaro är registrerad
 • att dina arbetspass är inlagda och att arbetade timmar stämmer

Om något inte stämmer kontakta din chef eller din administratör. Arbetad tid och frånvaro förs över för löneutbetalning den 10:e den nästkommande månaden. Så stäm gärna av i slutet på varje månad så din löneutbetalning blir rätt.

Exempel: Om du arbetar i mars, stäm av din arbetad tid och frånvaro 31 mars. Den 10 april går överföringen och då kommer det som finns i eCompanion Portal bli underlag för löneutbetalning.

E-lönespecifikation

I Eslövs kommun får du din lönespecifikation digitalt, så kallad e-lönespecifikation.I eCompanion Portalen kan du se vilka utbetalningar och avdrag som vi som arbetsgivare har gjort. Uppgifterna hittar du under fliken mina sidor/lönespecifikation.Din slutgiltiga lönespecifikation hittar du på, www.sparbankenskane.se/edokument. För att kunna logga in behöver du ha BankID eller Mobilt BankID.På e-lönespecifikationen ser du även eventuella avdrag för tex fackavgift, försäkringar du gett berörd part godkännande till att dra från din lön. Denna typ av avdrag är inget som löneenheten ser, inte heller banken.

Semesterersättning

När du är timanställd får du inte semesterdagar utan istället en så kallad semesterersättning, ett extra tillägg på lönen. Semesterersättningen är 12 procent på den lön du har tjänat totalt och betalas ut med varje månadslön.

Del 8. Arbetsmiljö

Introduktion till arbetsmiljöarbetet

Det är viktigt för oss att det finns en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser. Arbetsmiljön omfattar  allt som påverkar oss fysisk, socialt och organisatoriskt på jobbet. Arbetsmiljöarbetet styrs i grunden av Arbetsmiljölagen och den omfattar alla som är anställda.

Att arbeta med vår arbetsmiljö ska vara en del i vårt dagliga arbete, även kallat systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi arbetar gemensamt med arbetsmiljö för att förhindra att du som medarbetare blir sjuk eller skadas i ditt arbete.


Du som timanställd är också en del i vårt arbete för en säker arbetsmiljö. Du bidrar genom att:

Följa rutiner och riktlinjer i arbetet

Utifrån arbetsmiljön finns det vissa riktlinjer och rutiner. Syfte med våra riktlinjer och rutiner är att säkerställa en god arbetsmiljö.

Vissa rutiner gäller för hela kommunen, medans andra är anpassade utifrån verksamhet. Rutinerna kan beskriva hur vissa saker ska utföras eller hur situationer ska hanteras. Det är viktigt att du följer rutinerna som finns.

Stäm av med din chef eller administratör om det finns rutiner som är särskilt viktiga på er arbetsplats.

Rökfri arbetstid och sluta-röka-bidrag

Våra riktlinjer för rökfri arbetstid gäller för hela kommunen. Riktlinjerna innebär i korthet att du inte får röka under den tid som du arbetar eller har paus. Lunchtid räknas inte in som arbetstid.

Sluta-röka-bidrag

Utifrån beslutet om rökfri arbetstid erbjuder Eslövs kommun ett sluta-röka-bidrag till alla medarbetare. Bidraget är högst 1500 kronor per anställd och kalenderår.

Likt friskvårdsbidraget behöver datumet på kvittot som lämnas in avse en period där du är anställd hos oss. För att det ska räknas som en anställningsperiod behöver du ha arbetat några pass under perioden.

Mer information om rökfri arbetstid och sluta-röka-bidraget hittar du på kommunens intranät.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerhet ingår i kommunens arbetsmiljöarbete och gäller för hela kommunen. Arbetsgivaren har ett övergripande ansvar för trafiksäkerheten för de medarbetare som kör fordon i tjänsten. Som medarbetare har du också ett ansvar för att färdas så trafiksäkert som möjligt.

När du kör bil ska du:

 • följa trafikregler och vara ett gott föredöme i trafiken
 • följa kommunens Alkohol- och drogpolicy och inte låta alkohol eller droger på något sätt påverka arbetet.
 • själv bedöma om du, på grund av att du tar något läkemedel, klarar av att framföra fordon trafiksäkert eller inte. Vissa läkemedel försämrar omdömet, reaktionsförmågan och koncentrationsförmågan.
 • vara uppmärksam på risker i arbetsmiljön och rapportera dem till närmsta chef.

När du cyklar ska du:

 • följa trafikregler och vara ett gott föredöme i trafiken
 • använda cykelhjälm.

Mer information om Rutin för trafiksäkerhet hittar du på kommunens intranät.

Rapportera arbetsskador, tillbud och riskobservationer

Ibland kan något oförutsett inträffa i ditt dagliga arbete. När detta händer är det viktigt att du rapporterar händelsen i vårt arbetsmiljösystem, KIA. KIA når du  via kommunens intranät. Att rapportera arbetsskador, tillbud och riskobservationer är en del i vårt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Exempel:

 • Du ser att utrymningsvägen i korridoren är blockerad med ett bord- riskobservation
 • Golvet är blött och du halkar med du skadar dig inte- tillbud
 • Du lyfter en låda och sträcker ryggen- Olycksfall

Varför är det viktigt att rapportera arbetsskador, tillbud och riskobservationer?

Risobservationer och tillbud är händelser där ingen skada har skett. Även om det kan kännas konstigt är det viktigt att dessa händelser rapporteras så att chefen kan utreda och åtgärda händelsen. Genom att åtgärda riskobservationer och tillbud kan vi undvika att situationen längre fram kan leda till en arbetsskada.

När det gäller arbetsskador så har chefen ett ansvar att åtgärda för att minska risken för att en arbetsskada inträffar igen, för att kunna göra detta behöver chefen få information om vad som har inträffat. När en arbetsskada har inträffat har du som medarbetare också möjlighet att begära ersättning från försäkringskassan och vårt försäkringsbolag afa försäkring, för att kunna göra detta behöver arbetsskada vara registrerad hos oss.

Reportage från prevent om tillbud och olyckor

Anmäl kränkande särbehandling

I vår organisation är det nolltolerans mot all form av kränkande särbehandling.  Om du blir utsatt för kränkande särbehandling så ska du göra en anmälan i vårt arbetsmiljösystem, KIA. KIA når du via kommunens intranät.

Gå till avsnittet ”Efter några månaders arbete”

Gå tillbaka till avsnittet ”Kom igång”

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window