Tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den myndighet som har tillsyn över att fastighetsägare håller sina tomter i vårdat skick och inte låter sina byggnader förfalla.

På eget initiativ, eller genom en inkommen anmälan, kan kommunen göra en utredning för att bedöma om byggnaden eller tomten är ovårdad eller inte.

Om byggnaden, eller tomten, bedöms som ovårdad kan fastighetsägaren föreläggas (beordras) att vidta de åtgärder som behövs för att byggnaden återigen ska ha de tekniska egenskapskrav som krävs och att byggnaden, eller tomten, åter kan anses som vårdad.

Om man inte följer ett föreläggande kan det förenas med vite. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan, om det behövs, besluta att åtgärderna ska vidtas på fastighetsägarens bekostnad. Alternativt kan nämnden begära handräckning från Kronofogden.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan även uppdra åt en sakkunnig att utreda vilka underhållsåtgärder som behöver göras för att få en byggnad i ett vårdat skick.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window