Promenaden

Det nedlagda industrispåret skär skarpt genom staden, förbi fasader och genom kvarter. I centrum som strandpromenad längs spårområde med ljus, horisont och utblick över Storgatans fasader, och vidare genom kvarter och ut ur staden mot moränlandskapets betesmarker.

Eslövs kommun har en alldeles ny gång- och cykelväg. Det är sträckan från Ystadsvägen i söder fram till Stinstorget bakom ICA Kvantum som öppnade officiellt i juni.

Det nedlagda industrispåret skär skarpt genom staden, förbi fasader och genom kvarter. I centrum som strandpromenad längs spårområde med ljus, horisont och utblick över Storgatans fasader, och vidare genom kvarter och ut ur staden mot moränlandskapets betesmarker. Drönarfoto: Christoffer Borg Mattisson

Det nedlagda industrispåret skär skarpt genom staden, förbi fasader och genom kvarter. I centrum som strandpromenad längs spårområde med ljus, horisont och utblick över Storgatans fasader, och vidare genom kvarter och ut ur staden mot moränlandskapets betesmarker. Drönarfoto: Christoffer Borg Mattisson

Från den nya gång- och cykelvägen ser du Eslöv från helt andra vyer, eftersom hela området tidigare har genomkorsats av järnvägsspår.

Eslövs kommun har sparat en del av spåren och jobbat med färg på lyktstolpar och soffor som ska påminna om rostig plåt, för att harmoniera med övriga området.

Längs med gång- och cykelvägen har kommunen planterat växter för att skapa en torrängsflora. Det kan se lite magert ut nu, men nästa sommar beräknas ängsväxterna ha tagit sig. Björkarna som har självsått sig längs det gamla järnvägsspåret har gallrats och bevarats.

Du kan nå gång- och cykelvägen både från Järnvägsgatan och från Ystadsvägen.

Den nya gång- och cykelvägen i östra Eslöv går från Ystadvägen fram till Stinstorget och binder ihop östra och västra Eslöv.

Framtid

Gång- och cykelvägen ligger i den del av östra Eslöv som i den fördjupade översiktsplanen kallas för Järnvägsstaden.

I Järnvägsstaden ska det finnas både bostäder och verksamheter av varierande storlek och typ. Den äldre bebyggelsen kompletteras med nya flerbostadshus och kontorslokaler. Det blir ett tätt och blandat område där byggnader med tydlig Eslövskaraktär såsom Lagerhuset och Spritfabriken tillsammans med ny tät och hög bebyggelse skapar spännande stadsmiljöer. Närmast järnvägen (idag en godsbangård och ett timmerupplag)planeras nya moderna kontorslokaler och innanför dessa kommer sedan bostäderna.

Gång- och cykelvägen, som då förlängs, kopplar ihop de södra delarna av Järnvägsstaden med Stinstorget och tunneln till tågstationen. Det är också en viktig länk för att på sikt kunna skapa grönt stråk ut till Abullahagen och sedan vidare längs med den gamla banvallen.

Visionsskiss Kamikaze Arkitekter.

Visionsskiss Kamikaze Arkitekter.

Alla som vill bjuds in att tycka till om utvecklingen av östra Eslöv

Målet med den fördjupade översiktsplanen är inte att skapa ett likadant Eslöv som på den västra sidan, utan att komplettera det befintliga med stadsmiljöer där människor vill leva och uppehålla sig. Det är ett område som ligger centralt i staden och som kan bidra till att Eslöv stärks som ort både i ett lokalt och i ett regionalt skånskt sammanhang.

Till exempel kan fler bostäder ge ett större underlag för de centrumfunktioner som framförallt finns på den västra sidan, vilket i sin tur kan ge Eslöv ett bredare utbud av verksamheter, handel och service jämfört med idag

Förslaget till hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas är nu ute på samråd. Det betyder att alla som vill kan tycka till om förslaget fram till 30 december 2020.

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst, vid ett av våra dialogmöten, via vår interaktiva karta eller med post.

Mer information hittar du här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window