Grönstråk, broar och parker

På östra sidan, ont om grönska. Får bli långa gröna stråk, som breddas, smalnar av och ändras, längs vägar som de gå. Vid Berga, stråket breddas och över vägen nå. Här nya parken binda, Berga med Idrottsparken så, att Ringsjögatan genom parken, försiktig tillåts gå. Blott en av fler parker som staden nu ska få. Begrepp som pocket parks och campus eller kärlekstunneln under löven, kanske växer fram. Koppling emot Snärjet och Abullahagen, också tas om hand. Och i Trägårdstaden bortom Berga, en ny stadsdel, med sin egen Kronodamm.

I växande städer är avvägningen mellan behovet av nya bostäder och bevarande och utveckling av grönstrukturen ofta en utmaning. Grönstrukturen är dock en viktig del av den urbana miljön. Den bidrar till välbefinnande, hälsa och renare luft samtidigt som den har betydelse som spridningskorridorer för djur och växter.

Grönare stadsmiljöer med parker och stråk kan fördröja och rena vatten, upprätthålla grundvattennivåer, ge bättre lokalklimat och skydda bebyggelse, utjämna temperatursvängningar, ge skugga och inte minst goda och hälsosamma livsmiljöer med platser för aktivitet, lek och möten.

I ett förändrat klimat med en tätare stadsstruktur kommer grönskan att bli allt mer värdefull. Idag finns det ont om grönska och grönområden i östra Eslöv, men ambitionen är att vegetationen ska få ta mer plats i stadsdelen.

Grönska besitter många fördelar för både människor och djur och bidrar till att skapa ett behagligt och levande stadsrum. Foto: Eslövs kommun

Grönska besitter många fördelar för både människor och djur och bidrar till att skapa ett behagligt och levande stadsrum. Foto: Eslövs kommun

Integreras i stadsmiljön

För att få in mer grönska i östra Eslöv kommer fler grönområden och grönstråk att anläggas i stadsdelen.

Vegetation behöver nödvändigtvis inte bara återfinnas i typisk parkmiljö utan kan integreras i stadsmiljön på olika sätt. Exempelvis längs med gator i form av planteringar och trädalléer, klätterväxter och växtväggar på fasader eller så kallade fickparker, som är små miniparker insprängda på mindre ytor. Ett exempel på en fickpark är Trekanten som ligger insprängd mellan Södergatan och Köpmansgatan (se lista över Eslövs befintliga parker idag).

Ett långt parkstråk kommer att planteras längs med Ringsjövägen. Till en början kommer stråket vara brett men ju närmre Berga du kommer ju mer smalnar det av. Väl framme i Berga kommer grönstråket att smälta samman med grönområdena i Bergas centrala delar och Idrottsparken.

Den nya gång- och cykelvägen i östra Eslöv går från Ystadvägen fram till Stinstorget och binder ihop östra och västra Eslöv.

En ny gång- och cykelväg har anlagts strax öster om järnvägsspåret. Så småningom kommer gång- och cykelvägen förlängas och gå hela vägen ner till Abullahagen. Det före detta järnvägsspåret, som delvis korsar Trehäradsvägen, kommer byggas om till gång- och cykelstråk och anläggas med grönska, sittmöjligheter med inspiration från high line park i New York.

Inspirationsbild från High Line Park, New York City, USA.

Inspirationsbild från High Line Park, New York City, USA.

Gamla järnvägsbron vid Lagerhuset. Illustration över hur bron kan komma att se ut från Trehäradsvägen.

Gamla järnvägsbron vid Lagerhuset. Illustration över hur bron kan komma att se ut från Trehäradsvägen.

En ny park i östra Eslöv

Grönområdet kommer att bilda en ny park i östra Eslöv och kommer få en tydlig parkkaraktär med träd och buskar i olika arter, blomsterplanteringar som visar årstidskiftningarna och en damm som bland annat samlar upp regnvatten under extrema skyfall. Parken kommer dessutom mynna ut mot Flygstaden och så småningom mot Berga Trädgårdsstad.

Utöver detta kommer små fickparker att anläggas i östra Eslöv. Dessa små fickparker kommer fungera som små gröna öar för människor och djur. Grönstråk i form av träd-, busk-, och blomsterplanteringar kommer även att koppla samman östra Eslöv med viktiga naturområden så som Snärjet och Abullahagen.

Snärjet

Snärjet. Foto: Susanne Hultman

Snärjet är en gammal skogsplanterad fäladsmark som ligger strax öster om Eslöv. Området är privatägt, uppskattas av många och det är allemansrätten som gäller.

Det finns inga märkta leder eller slingor att följa i området, men det finns gott om gamla skogsbilvägar att promenera på.

I norra delen av Snärjet hittar du Stavröds mosse, och till öster ligger Skarhults kronopark.

Abullahagen

Abullahagen är ett unikt naturområde bara tio cykelminuter från Eslövs centrum. Det unika med området är dess fantastiska artrikedom. Abullahagen, som ligger inklämd mellan åkrar och industrier, är inte större än knappt 40 hektar och innehåller 250 olika växtarter.

Darrgräs.

Darrgräs.

Abullahagen är en liten rest av de gemensamma betesmarker som förr fanns utanför byarna och där byarnas boskap betade tillsammans. De kallades utmarker eller allmänningar.

Under flera hundra år har marken betats och på de magra, steniga markerna trivs bland annat stagg, knägräs, vårstarr, pillerstarr, kattfot, backsippa jordtistel, svinrot och slåttergubbe. På de kalkrikare och fuktigare markerna i området finns klasefibbla, göknycklar, småvänderot, darrgräs, ängsvädd, tätört, ängsull och slankstarr.

Vid sjön Långakärr finns ett fågeltorn och därifrån kan man se flera intressanta fågelarter, vissa enbart besökande, andra häckande. En av de, mer sällsynta, häckande arterna här är gråhakedopping.

Gråhakedopping.

Abullahagen är också en känd svamplokal, framförallt finns det många vaxskivlingar, små, ofta färgstarka svampar. Flera av dem är rödlistade, alltså inte så vanliga.

Marken i Abullahagen är blockrik och tuvig. Tuvigheten beror dels på att marken är sten- och blockrik men också på den flitiga tuvmyrans idoga arbete. Stenblocken är hittransporterade av inlandsisen i den så kallade nordostmoränen.

Abullahagen. Foto: Foto: Håkan Sandbring

Bra skor och en flora är bra att ha på en utflykt till Abullahagen som är väl värd ett besök när som helst på året.

Övriga parker i Eslövs tätort

I nedanstående karta hittar du parker och grönområden inom Eslövs tätort.

Karta över vandringsleder

I nedanstående karta hittar du vandringsleder inom Eslövs kommun. Klicka på dem i kartan så får du upp mer information. Teckenförklaring får du fram genom att klicka på dubbelpilen uppe till vänster i kartan.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window