Eslövs Manhattan

Nya skrapor ger efterlängtat sällskap åt Lagerhus och Spritfabrik och bildar tillsammans epicentrum och city i vår nya Järnvägsstad. Här finns, uppgång, nedgång och förfall, som grund för uppgång igen, och vårt Eslövs Manhattan.

Järnvägsstaden? I Eslöv? Vad är det och var ligger den? Visst känner du till området precis öster om järnvägen? Här finns bland annat Kavli, ICA, Fitness 24Seven och andra verksamheter tillsammans med såväl bostäder som skola. Men det är kanske ändå inte sinnebilden av en centrumnära stadsdel.

En sprudlande stadsdel

Eslövs nya skyline? Manhattan!

Eslövs nya skyline? Manhattan!

I förslaget till fördjupad översiktsplan för östra Eslöv målas en annan bild upp av området. En vision där dagens timmerupplag är ett minne blott och Järnvägsstaden är ett livligt, tätt och blandat område. En vision där dagens timmerupplag är ett minne blott och Järnvägsstaden är ett livligt, tätt och blandat område där byggnader med tydlig Eslövskaraktär, Lagerhuset och Spritfabriken skapar tillsammans med ny tät och hög bebyggelse spännande stadsmiljöer. Eslövs eget Manhattan!

Närmast järnvägen finns nya moderna kontorslokaler i byggnader som är upp till åtta våningar höga. Med sin centrala placering gör de att fler människor kommer att röra sig i Eslöv på dagarna. Huskropparna fungerar också som en barriär mot järnvägen och möjliggör goda bostadsmiljöer i kvarteren innanför.

De skyddade bostadskvarteren består av hus med upp till fem våningar och de är delvis en spegling av den bebyggelse som finns på den västra sidan av järnvägen. En mer finmaskig vägstruktur bidrar till knyta ihop Järnvägsstaden både från norr till söder och från stadsdelens västra delar till de östra. En ny bro över järnvägen för gående och cyklister gör det lätt att ta sig över till den västra sidan. Till det vackra medborgarhuset tar det bara någon minut.

Tillgängligheten kommer att bli förbättrad tack vare en ny förbindelse över stambanan för gående och cyklister. Förbindelsen kopplar ihop och ger en mer sammanhål­len tätort. Visionsskiss: Kamikaze arkitekter.

Tillgängligheten kommer att bli förbättrad tack vare en ny förbindelse över stambanan för gående och cyklister. Förbindelsen kopplar ihop och ger en mer sammanhål­len tätort. Visionsskiss: Kamikaze arkitekter.

Kvarngatan

Även längs Kvarngatan finns flera kulturhistoriskt värdefulla byggnader och det gamla vattentornet utgör ett landmärke i östra Eslöv.

Ny bebyggelse och de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna gör tillsammans Kvarngatan till en stadsgata med tydlig prägel av östra Eslöv. Här är det trevligt att promenera!

Stinstorget

Precis vid nedgången till Eslövs station ligger Stinstorget som är en naturlig mötesplats i Järnvägsstaden. Funktioner som sedan tidigare funnits på platsen såsom cykelparkering, service i form av en livsmedelsaffär och pendlarparkering finns kvar. Men torget har fått en ny inramning, exempelvis har entréer vänts mot torget och det finns ytor där människor kan stanna och uppehålla sig. Stinstorgets karaktär skiljer sig från Stora torg som ett mindre och mer intimt stadsrum.

Precis vid nedgången till Eslövs station ligger Stinstorget som är en naturlig mötesplats i Järnvägsstaden. Funktioner som sedan tidi­gare funnits på platsen såsom cykelparkering, service i form av en livsmedelsaffär och pendlarparkering finns kvar. Men torget har fått en ny inramning, exempelvis har entréer vänts mot torget och det finns ytor där människor kan stanna och uppehålla sig. Visionsskiss: Kamikaze arkitekter.

Precis vid nedgången till Eslövs station ligger Stinstorget som är en naturlig mötesplats i Järnvägsstaden. Funktioner som sedan tidi­gare funnits på platsen såsom cykelparkering, service i form av en livsmedelsaffär och pendlarparkering finns kvar. Men torget har fått en ny inramning, exempelvis har entréer vänts mot torget och det finns ytor där människor kan stanna och uppehålla sig. Visionsskiss: Kamikaze arkitekter.

Alla som vill bjuds in att tycka till om utvecklingen av östra Eslöv

Målet med den fördjupade översiktsplanen är inte att skapa ett likadant Eslöv som på den västra sidan, utan att komplettera det befintliga med stadsmiljöer där människor vill leva och uppehålla sig. Det är ett område som ligger centralt i staden och som kan bidra till att Eslöv stärks som ort både i ett lokalt och i ett regionalt skånskt sammanhang.

Till exempel kan fler bostäder ge ett större underlag för de centrumfunktioner som framförallt finns på den västra sidan, vilket i sin tur kan ge Eslöv ett bredare utbud av verksamheter, handel och service jämfört med idag

Förslaget till hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas är nu ute på samråd. Det betyder att alla som vill kan tycka till om förslaget fram till 30 december 2020.

Lämna dina synpunkter via vår e-tjänst, vid ett av våra dialogmöten, via vår interaktiva karta eller med post.

Mer information hittar du här.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window