Fördjupad översiktsplan östra Eslöv

Eslövs kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan som ska visa på hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas. En stadsdel där varje område har sin egen karaktär, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse.

Under hösten och vintern 2020 var fördjupad översiktsplan för östra Eslöv på samråd. Under våren 2021 bearbetades  planförslaget utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden. Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2021 att skicka fördjupad översiktsplan för östra Eslöv på granskning. Granskningstiden var juli till oktober 2021. Det kom in en hel del synpunkter under granskningstiden och dessa bearbetas just nu.

Planförslaget, miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelsen finns tillsammans med handlingarna som låg till grund för beslut om granskning under rubriken Status och handlingar. Här finns även handlingarna från samrådet.

Det är också möjligt att ta del av förslaget i vår karttjänst. Länk till karta.

Syfte

Syftet med planförslaget är att ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i östra Eslöv. Den ska synliggöra potential och även visa de utmaningar som finns. Området ska kompletteras med fler bostäder av varierande storlek och typ, planförslaget möjliggör för sammanlagt 2 550 nya bostäder. Till år 2035 är ambitionen att 1 600 bostäder ska tillkomma och resterande 950 bostäder är planerade i ett längre tidsperspektiv.

Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens tre målbilder – regional stjärna, hållbara lägen och lätt att leva livet. Den fungerar som en länk mellan den kommunomfattande nivån och detaljplaneringen och gör den översiktliga planeringen mer konkret. Planen ska både vara strategisk och vägledande för till exempel planläggning och lovgivning.

Samråd september-december 2020

Samrådsprocessen för den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv pågick under sista kvartalet av 2020. Planförslaget skickades till statliga och regionala myndigheter, lokala nämner och råd, de politiska partierna, kommuner, föreningar, organisationer och företag samt var öppen för allmänheten att inkomma med synpunkter på.

Upplägget för dialog med medborgare, näringsidkare och andra intressenter fick anpassas utifrån den pågående Coronapandemin. Det var till exempel inte möjligt att anordna ett stort samrådsmöte, istället genomförde politiker och tjänstepersoner fyra så kallade pop up-möten på olika platser inom planområdet.

Under samrådet har det kommit in många värdefulla synpunkter. Utifrån dessa har kommunen bearbetat planförslaget. Resultatet är det granskningsförslag som nu presenteras. En sammanfattning av vilka ändringar som gjorts finns på sidorna 3-4 i samrådsredogörelsen. Handlingen samrådsredogörelse finns  under rubriken Status och handlingar.

Läge

Det aktuella planområdet är cirka 180 hektar och ligger i östra Eslöv mellan södra stambanan och Östra vägen (väg 17/113). I norr avgränsas området strax norr om Pärlgatan och av Harjagersvägen, i söder av Trehäradsvägen.

Planprocessen

En översiktsplaneprocess består av olika steg och kommunen bearbetar planförslaget i flera omgångar innan det är klart.

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv befinner sig nu i en fas där planförslaget bearbetas  utifrån de synpunkter som kom in under granskningstiden.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupning av översiktsplanen är en vidareutveckling av den kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning kan omfatta ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen. En ändring för en del av översiktsplanen kan täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. Detaljeringsgrad beror på syftet och de aktuella planeringsfrågorna. En fördjupning kan till exempel tas fram för tätorter eller kommundelar där det finns stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk.

Fördjupningar fungerar som en länk mellan den kommunomfattande översiktsplanen och detaljplanen och gör den översiktliga planeringen mer konkret. Därmed kan även medborgarnas förståelse för kommunens avsikter med den framtida markanvändningen öka. Planen ska både vara strategisk och vägledande för till exempel planläggning och lovgivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window