Fördjupad översiktsplan östra Eslöv

Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan över hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas. En stadsdel där varje område har sin egen karaktär, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse.

Kommunstyrelsen godkände att skicka den fördjupade översiktsplanen på samråd vid sitt sammanträde den 1 september. Nu väntar en period av samråd och dialoger där alla som vill har möjlighet att framföra synpunkter och idéer.

Handlingarna som ligger till grund för beslut hittas under rubriken Status och handlingar.

Läs förslaget till fördjupad översiktsplan östra Eslöv här.

Titta på den digitala kartversionen av fördjupad översiktsplan östra Eslöv här.

Syfte

Syftet med planförslaget är att ge en samlad strategi och målbild för utvecklingen i östra Eslöv. Den ska synliggöra potential och även visa de utmaningar som finns. Området ska kompletteras med fler bostäder av varierande storlek och typ, planförslaget möjliggör för sammanlagt 3 000 nya bostäder. Till år 2035 är ambitionen att 1 600 bostäder ska tillkomma och resterande 1 400 bostäder är planerade i ett längre tidsperspektiv.

Planförslaget bygger vidare på den kommuntäckande översiktsplanens tre målbilder – regional stjärna, hållbara lägen och lätt att leva livet. Den fungerar som en länk mellan den kommunomfattande nivån och detaljplaneringen och gör den översiktliga planeringen mer konkret.  Planen ska både vara strategisk och vägledande för till exempel planläggning och lovgivning.

Läge

Det aktuella planområdet är cirka 180 hektar och ligger i östra Eslöv mellan södra stambanan och Östra vägen (väg 17/113). I norr avgränsas området strax norr om Pärlgatan och av Harjagersvägen, i söder av Trehäradsvägen.

Den digitala planen med möjlighet att lämna synpunkter på en karta.

Planprocessen

Bild över hur processen ser ut

En översiktsplaneprocess består av olika steg och kommunen bearbetar planförslaget i flera omgångar innan det är klart. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv befinner sig i det som heter samrådsskedet.

Samråd

Kommunstyrelsen beslutade den 1 september 2020 § 109 att skicka fördjupad översiktsplan för östra Eslöv på samråd. Samrådstiden är 25 september–30 december 2020.

Den fördjupade översiktsplanen för östra Eslöv finns under samrådstiden tillgänglig i Stadshusets foajé, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag till fredag kl. 08.00-16.30. Eslövs stadsbibliotek, Norregatan 9 i Eslöv, måndag till torsdag kl. 10.00-19.00, fredag kl. 10.00-18.00 och lördag kl. 10.00-14.00.

Synpunkter på planförslaget lämnas senast den 30 december 2020 via e-tjänsten

Lämna synpunkter på fördjupad översiktsplan för östra Eslöv

eller via den digitala kartan

Lämna synpunkter via den digitala kartan

eller till: Kommunledningskontoret, Eslövs Kommun, 241 80 Eslöv. Handlingarna finns under rubriken Status och handlingar.

Under samrådet kommer representanter från Eslövs kommun att befinna sig på följande platser för samtala och svara på frågor:

  • 13 oktober kl. 15.30–18.00 på Stinstorget (vid ICA Kvantum)
  • 15 oktober kl. 17.00–19.00 på Berga
  • 17 oktober kl. 11.00–13.00 på Flygstaden
  • 22 oktober kl. 11.00–13.00 på Carl Engström-skolan

Samrådet är en stor del av översiktsplaneprocessen och syftet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Ett planförslag ska samrådas med länsstyrelsen, regionen och berörda kommuner. Kommunens medlemmar, andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda som har ett väsentligt intresse av förslaget ska också kunna delta i samrådet.

Kommunen behöver inte skicka samrådshandlingar eller underlag till var och en av de intressenter som ska ges tillfälle att delta i samrådet. Istället kan kommunen till exempel hålla samrådsmöten där olika intressenter kan ta del av och påverka förslag till översiktsplan.

Vad är en fördjupad översiktsplan?

En fördjupning av översiktsplanen är en vidareutveckling av den kommunomfattande översiktsplanen. En fördjupning kan omfatta ett tematiskt område eller en geografisk del av kommunen. En ändring för en del av översiktsplanen kan täcka allt från större områden till enskilda stadskvarter. Detaljeringsgrad beror på syftet och de aktuella planeringsfrågorna. En fördjupning kan till exempel tas fram för tätorter eller kommundelar där det finns stor konkurrens mellan olika intressen och anspråk.

Fördjupningar fungerar som en länk mellan den kommunomfattande översiktsplanen och detaljplanen och gör den översiktliga planeringen mer konkret. Därmed kan även medborgarnas förståelse för kommunens avsikter med den framtida markanvändningen öka. Planen ska både vara strategisk och vägledande för till exempel planläggning och lovgivning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window