Biosfärområdet Vombsjösänkan

Vombsjösänkan är en unik plats i Sverige och världen, med starka naturvärden och som hyser många sällsynta och hotade arter. Området har potential att bli ett nytt biosfärområde enligt UNESCOs riktlinjer.

Bakgrund

Under 2017-2019 genomfördes en förstudie kring att bilda ett Unesco biosfärområde som ett samarbete mellan Eslöv, Lund och Sjöbos kommuner. Projektet ”Tillsammans för biosfärområdet Vombsjösänkan” är en fortsättning på kommunernas förstudiearbete som startade våren 2019. Projektet leds av Coompanion Skåne, som ett samverkansprojekt genom Leader Lundaland och Leader Sydöstra Skåne.
Här kan du se en film om Vombsjösänkan. 

Det unika med Vombsjösänkan

Vombsjösänkans naturvärden är unika. Det är ett av landets artrikaste områden och här lever över sjuhundra sårbara och hotade arter. Det pågår sen många år olika forskningsprojekt inom området och här finns också en unik miljö för konstprojekt inom kultur och hållbarhet, som drivs av ARNA i Fågelriket. Området försörjer också flera närliggande städer med livsmedel och vatten. Vombsjösänkan har stora utvecklingsmöjligheter inom t.ex. betesmarker, våtmarker och sjöar, jordbruk, biologisk mångfald, förbättrade förutsättningar för pendling, turism och näringsliv, friluftsliv och naturupplevelser i stort.

Projektets syfte

Syftet med projektet är stödja verksamma, som finns på plats, att ta initiativ till aktiviteter och utvecklingsprocesser som kan docka på en framtida kandidaturprocess. Vi vill visa på områdets sociala, kulturella och ekonomiska värden – förutom områdets naturvärden som varit förstudiens fokus.  Dessutom vill vi hitta lokala ambassadörer som kan driva processerna lokalt, korsbefrukta initiativ och kontakter mellan bygder i området och olika aktörer.

Projektets upplägg

Projektet sattes igång våren 2019 och pågår till och med 2021. Det är uppbyggt kring tre faser:

  1. Kartläggningsfas Här tittar vi på de resurser och tillgångar som finns i området inom t ex kultur, service, infrastruktur mm.
  2. Mobiliseringsfas I denna fas kommer vi att bjuda in till ”walk-n-talks”, anordna workshops och seminarier, göra studiebesök till andra biosfärområden med mera.
  3. Utvecklingsfas I utvecklingsfasen tar vi vara på idéerna, nätverk och möjligheter som nu har uppstått genom de olika aktiviteterna.

Vad är ett biosfärområde?

Här kan du se en film som förklarar det här med biosfärområde. 

UNESCO utser

Det är FN-organet UNESCO som bestämmer om vilka områden som har möjlighet att bli biosfärområde. Det krävs också att den svenska regeringen tycker att området är lämpligt.

Vill du veta mer om biosfärområden se här: http://www.unesco.se/vetenskap/biosfaromraden/

Vombsjösänkan biosfärområde

Logotyper för Leader och EU

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window