Kulturmiljöarbete

Ett ambitiöst arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram pågår för Eslövs kommun. I samarbete med representanter för Kulturen i Lund har olika geografiska områden inventerats utifrån respektive orts kulturmiljövärden.

Plan för arbetet med Eslövs kulturmiljöer

Plan för arbetet med Eslövs kulturmiljöer.

Kommunstyrelsen antog i maj 2019 ett handlingsprogram för det fortsatta arbetet.Redan nu finns en digital kulturmiljökarta där du själv kan söka efter byggnader, områden och platser som är kulturhistoriskt värdefulla.

Hittills har delar av tätorten och Stockamöllan inventerats. Fler områden är på gång och så småningom är förhoppningen att  även privatpersoner ska kunna bidra med bilder och berättelser om värdefulla byggnader och platser.

Sök själv i vår digitala kulturmiljökarta

Med kulturmiljö menas den miljö som påverkas av människor. Den vi lever i och förändrar. Det kan enskilda byggnader eller landskap, stad eller land, industrier eller parker.

Eslövs kommun är rik på spännande kulturmiljöer. Här finns fina byar, stationssamhällen, medeltida slott och kvarnmiljöer. Pärlor från olika tidsepoker.

Kulturmiljöerna tas tillvara till exempel genom att bevara banvallarna och utveckla dem till rekreationsområden eller till gång-, cykel- eller ridstråk.

När vi bygger nytt är det allas vårt ansvar att ta tillvara och bygga vidare på kulturmiljön. Den är en resurs som ska föras vidare till kommande generationer.

Inventering i Stockamöllan och delar av tätorten

Arbetet med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med kulturmiljöprogrammet, har bland annat skett genom fältstudier och inventeringar runt om i kommunen. Arbetet har hittills koncentrerats  till Stockamöllan, östra Eslöv och västra Eslöv längs Västergatan.

Underlaget har resulterat i ett handlingsprogram som i maj 2019 antogs av kommunstyrelsen. Där finns bland annat en plan för inventering av andra delar av kommunen.

Handlingsplanen för arbetet med Eslövs kommuns kulturmiljöer

Samverkan med boende i Stockamöllan

Stockamöllans framväxt längs Rönne å är av nationellt riksintresse. Kulturmiljöstudierna i Stockamöllan genomfördes hösten 2018 i samverkan med personer som bor och verkar på platsen.

Boende i Stockamöllan har lämna bidrag till kulturmiljöprogrammet genom skriva in egna berättelser, laddar upp texter, dokument eller bilder i den digitala kulturmiljökartan.

Läs mer om arbetet med våra kulturmiljöer

Sök själv i Eslövs kommuns kulturmiljökarta

Handlingsplanen för arbetet med Eslövs kommuns kulturmiljöer

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window