Gasverksprojektet

Under åren 1906–1961 fanns ett gasverk på Gasverksgatan där Sekurit numera ligger. Eftersom det är vanligt att den sortens verksamhet efterlämnar föroreningar i marken utfördes hösten 2018 provtagningar i området. Under 2021 påbörjas en ny utredning med stöd från Naturvårdsverket.

Senaste informationen från Gasverksprojektet

Resultat av provtagningar vid gamla gasverket

Vi utförde 2021–2022 provtagningar inom villatomterna till väster om området där det gamla gasverket låg. Provtagningarna utfördes av Eslövs kommuns anlitade konsult Ensucon.

Passiva provtagare inomhus visade inga spår av föroreningar

Flaskor som hängdes upp inomhus under 3-4 veckor skulle mäta om det fanns föroreningar i inomhusluften. Det som undersöktes var klorerade lösningsmedel, alkylbensener, klorbensener och alkaner.

Inga spår av föroreningar har hittats i inomhusluften inom de villatomter som undersökts.

Provtagning i jorden visade på mycket låg halt av PAH

Mätningar i jorden genomfördes för att undersökta om det fanns föroreningar i så kallad porgas, som är gas som förekommer i jordens porer. Vissa föroreningar som kan förekomma i porgas kan påverka inomhusluften. Analysen har utförts för en av de vanligaste föroreningarna förknippade med gasverk, polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Ett av sexton analyserade PAH-ämnen, naftalen, hittades i mycket låga halter i porgas i villaträdgården. Halten är så låg att om den hade uppmätts i inomhusluft hade den varit ofarlig för människor att exponeras för under en hel livstid i en bostad. Halten i porgas bedöms därför inte kunna medföra en halt i villatomtens inomhus- eller utomhusluft som hade inneburit en hälsorisk för människor.

Nya provtagningar i november 2021 till maj 2022

Provtagningar kommer att genomföras under perioden november 2021 till maj 2022 och kommer främst att ske inom det område där Gasverket tidigare låg. Provtagningar kommer även ske i hus och på tomter som ligger i anslutning. Detta för att undersöka om de föroreningar som kommer ifrån det gamla gasverket möjligtvis påverkar tomterna.

Provtagningarna kostar inget för fastighetsägarna som berörs. Eslövs kommun har fått statligt bidrag för utredningen från Naturvårdsverket, via Länsstyrelsen, som täcker kostnaden för undersökningen.

Resultatet av provtagningarna kommer att presenteras i en rapport under hösten 2022.

Dessa provtagningar kommer vi att göra

Provtagningarna kommer att utföras av Eslövs kommuns anlitade konsult Ensucon, och kommer att bestå av provtagningar inomhus och utomhus.

Passiva provtagare inomhus

Små flaskor (cirka 20 cm) hängs upp inomhus i ungefär 3–4 veckor. Dessa kommer att mäta eventuella föroreningar i inomhusluften.

Porgasmätningar av jord intill byggnader

Små hål kommer att borras i anslutning till husen där mätutrustning sätts. De kommer vara kvar i max ett dygn.
För vissa av fastigheterna finns det även ett behov av att borra djupare ner i marken. Borrningen utförs av en bandvagn i samma storlek som en mindre bil. Borrhålen kommer att täppas igen efteråt och markytan återställas.

Provtagningen av frukten är klar och inga halter är över gränsvärdena – oktober 2019

Under augusti i år har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utfört provtagning och analyser av frukt inom och kring området där Eslövs gasverk tidigare låg. Anledningen till provtagningarna var att det vid markundersökningar har konstaterats att marken är förorenad. Vi har gjort analyser av frukt både från parken och från en av de närliggande villorna. Vi har gjort detta för att kontrollera om det finns några risker med att äta frukter från området.

Det som analyserats är körsbär, äpplen och rönnbär i parken och i villaområdet analyserades äpplen, hallon och rabarber.

Samtliga analyser visar på mycket låga halter av föroreningar, inga halter har varit över de gränsvärden som finns för livsmedel. Bedömningen är att det, enligt analysresultaten, inte finns någon risk att äta de frukter som växer i eller kring området där gasverket har legat. Resultaten har även granskats av Livsmedelsverket och Arbets- och Miljömedicin Syd och deras bedömning är densamma som Eslövs kommuns bedömning.

Resultaten av fruktprovtagningen ändrar inte planen för projektet. I slutet av året kommer ansökan om bidrag för fler markundersökningar att lämnas in till Naturvårdsverket. Beslut om eventuellt bidrag får vi i början av nästa år.

Provtagning av frukt och grönsaker kommer att utföras – juni 2019

Under hösten 2019 kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att utföra provtagning och analyser av frukt och grönsaker inom och kring området där Eslövs gasverk tidigare låg. Anledningen till provtagningarna är att det vid markundersökningar har konstaterats att marken är förorenad. Vi kommer att göra åtta olika analyser av frukt och grönsaker både från parken och från fastigheterna i villaområdet som ingick i förstudien. Vi gör detta för att kontrollera om det finns några risker med att äta frukt och grönt från området.
Frukter och grönsaker måste vara mogna när de plockas och skickas för analys. Därför anpassas provtagningstiden efter det och planeras under augusti – september 2019.

När resultaten av provtagningen är klara så kommer det att publiceras här på hemsidan.

Planen är att vi ska kunna redovisa resultaten under första kvartalet år 2020.
Det går tyvärr inte att påskynda processen eftersom att vi måste invänta att frukterna och grönsakerna mognar, alltså under augusti-september. Sedan ska resultaten granskas och bedömas av Livsmedelsverket, Arbets- och miljömedicin Syd och av miljöavdelningen på Eslövs kommun.

Ansökan till Naturvårdsverket är under arbete – juni 2019

Eslövs kommun tillsammans med länsstyrelsen tar just nu fram en bidragsansökan till Naturvårdsverket. Vi söker pengar för kompletterande mark- och grundvattenundersökningar för att få en bättre bild av riskerna.

Vi har också skickat in en ansökan om ett åtagande av huvudmannaskap. Det betyder att Eslövs kommun åtar sig att projektleda och ansvara för projektet om vi beviljas ekonomiska medel. Om vi får något bidrag eller inte kommer vi att få besked från Naturvårdsverket om under första kvartalet av 2020.

Stora sannolikhet att provtagning på frukt kommer att göras – mars 2019

Med anledning av att det har hittats stora mängder föroreningar en-två meter under marken i parken vid Gasverksgatan, så kommer miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Eslövs kommun med största sannolikhet att göra en fruktundersökning i parken.

Fruktproverna kommer att tas i parken, eftersom det är där de högsta värdena av föroreningar har hittats. När frukten har mognat, så görs provtagningarna. Man kan ta prover från blad och fruktämnen också, men det blir ett mer korrekt värde om vi inväntar frukten.

Provtagningen på frukten kommer att bekostas av Eslövs kommun och innebär inget som kan äventyra vår bidragsansökan om grundligare undersökningar.

Karta över provtagningsområde.
Klicka på bilden för att göra den större.

Eslövs gasverk har legat inom den röda markering som visas på kartan här bredvid. Verksamheten var i drift mellan 1906 och 1961. Gasverket tillverkade och levererade gas till stora delar av Eslövs stad. Från denna typ av verksamhet är det vanligt att föroreningar har uppstått. Därför vill vi i det här projektet undersöka om några föroreningar finns kvar i marken eller grundvattnet, och i så fall bedöma riskerna med dessa. Det är huvudsakligen inom det rödmarkerade området på kartan som undersökningarna har gjorts.

Golders markundersökning

I början av 2019 presenterade Golder sin rapport efter undersökningar i området där gasverket låg. Där är numera park- och industriområde. Jordprover togs genom skruvborrning ner till 3-6 meters djup. Utöver detta grävdes provgropar på fyra ställen ner till 2-4 meters djup. Grundvattnet undersöktes på sju ställen, 3-6 meter under markytan. Dessutom togs prover vid två villafastigheter.

Utifrån resultatet av provtagningarna bedömdes det inte finnas någon akut risk för människors hälsa. Även den långsiktiga risken bedömer kommunen som låg. Det beror framförallt på det djup som föroreningarna påträffades.

Vad visade undersökningarna?

Tyvärr visade undersökningarna att det finns höga föroreningsnivåer omkring gasklockorna, södra deponin i parken och inne på Sekurits fastighet. Alla föroreningar som har hittats är vanliga på platser där det funnits gasverk.

I parken finns det föroreningshalter som är höga, men dessa ligger en till två meter under markytan. Därmed är det ingen fara för människor och djur att vistas i parken. Inne på Sekurits område finns höga halter av föroreningar, men dessa ligger täckta av asfalt och gräs och därmed är det ingen akut risk.

Utifrån vad vi kan se på gamla flygfoton, så fanns det troligen en liten deponi där det idag finns villor. Flygbild över områdetDe två villafastigheterna som är inringade med rosa på bilden. Här finns det lägre halter av föroreningar. Golder bedömer att det inte finns några akuta risker, men att det inte helt går att utesluta risker på lång sikt. För att bedöma de eventuella långsiktiga riskerna krävs fler och djupgående undersökningar.

I grundvattnet är det generellt sett låga halter av föroreningar, utom kring gasklockorna och vid södra deponin där grundvattnet är kraftigt förorenat. Här är det bly, nickel och PAH H* som har hittats. Spridning av föroreningarna kan ske via grundvattnet, men om och i vilken omfattning vet vi inte i dagsläget. Tyngre föroreningar i grundvattnet som tex tjärämnen, kan ha spridits djupt i grundvattnet. De djupare grundvattennivåerna är inte undersökta i den här studien.

Vad finns det för hälsorisker?

I parken ligger föroreningarna djupt, så människor som vistas i parken utsätts inte för föroreningarna. Riskerna är kopplade till direktkontakt med föroreningarna, d.v.s om du äter eller har en längre tids hudkontakt med den förorenade jorden som ligger en till två meter under markytan.

I industriområdet Sekurit hittades halter över riktvärden för hälsorisker på lång sikt. En av riskerna med PAH M är att det kan vara farligt att andas in ånga inomhus. Inga prover har tagits under Sekurits lokaler. Skulle halterna vara lika höga under som omkring byggnaderna finns teoretiska risker med ånginträngning. Precis som för föroreningarna i parken, så krävs kontakt med föroreningar för hälsorisker. Eftersom marken på Sekurits område är täckt med asfalt och gräs är risken låg. Det är endast vid grävarbeten exponeringsrisken höjs. Det finns inga halter som medför akuta risker.

I villaområdet hittades inga halter som medför akuta risker. Däremot hittades ämnen som bly och PAH H som kan medföra en risk om man exponeras under längre tid.

 • Riktvärdet för bly gäller om man äter jord.
 • Riktvärden för PAH H gäller om man äter växter, jord eller inandas damm och jord. De högsta halterna har påträffats ytligt (0,3-1 m under markytan). Det finns en teoretisk risk för de halter som har påträffats om man äter tio procent eller mer av sin totala mängd av grönsaker, frukt och bär under hela sin livstid från villaträdgårdarna markerade på bilden.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa risker bara är teoretiska. Fler och mer djupgående undersökningar krävs för att bedöma om det finns några faktiska risker.

Vad finns det för miljörisker?

De två främsta miljöriskerna är för markekosystemet och för grundvattnet som naturresurs. Ett fungerande markekosystem är viktigt för att marken ska kunna användas, tex för att växter ska kunna växa.

I dagsläget används inte grundvattnet i området som dricksvatten. Det är däremot en grundvattenförekomst som kan behöva användas i framtiden. Generellt sett har analyserade halter varit låga men osäkerheten är stor. Endast det ytliga grundvattnet har analyserats.

Sammanfattning

Naturvårdsverket har tagit fram ett nationellt klassningssystem där förorenade områden placeras i en riskklass baserat på bedömning av:

 • föroreningarnas farlighet
 • mängden föroreningar
 • spridningen av föroreningarna
 • känslighet (med människor som utgångspunkt)
 • skyddsvärde (med ekosystem och arter som utgångspunkt)

Utifrån resultaten placeras det förorenade området i en av riskklasserna:

 • Riskklass 1– mycket stor risk
 • Riskklass 2 – stor risk
 • Riskklass 3 – måttlig risk
 • Riskklass 4 – liten risk

Den samlade riskbedömningen är för Eslövs f.d. gasverk att det placeras i den högsta riskklassen, Klass 1 – mycket stor risk.

Det är viktigt att komma ihåg att undersökningarna inte har hittat några föroreningar som innebär akut risk. De högsta halterna har hittats i parken på en till två meters djup, vilket gör att risken är liten. Detta gör att kommunen bedömer risken för människors hälsa som mycket låg. Trots detta kan området ändå placeras i Riskklass 1.

Hur går vi vidare?

Eslövs kommun har kontakt med Arbets- och miljömedicin Syd i Lund. Deras experter inom miljömedicin kommer att titta närmare på riskerna och återkomma med sitt utlåtande.

Det finns många frågetecken att räta ut. Vi behöver göra kompletterande undersökningar och utredningar för att kunna göra en mer precis riskbedömning. Det finns ingen juridiskt ansvarig verksamhet kvar och ingen som kommunen kan kräva ska bekosta undersökningarna. Nu genomförda undersökningar har finansierats genom bidrag som Eslövs kommun sökt hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har beviljat kommunen ytterligare medel för att utföra undersökningar under 2021–2022.

Flygfoto gasverket 1906-1961
Klicka på bilden för att göra den större.

Gasverket förr och nu

Flygfotot till vänster visar hur gasverket såg ut när det var i bruk. Fotot till höger är taget i början av 2000-talet och visar nuvarande verksamhet. De röda markeringarna markerar var gasverket låg.

Under flygfotona finns ritningarna för gasverket. Den äldsta (till vänster) är från 1905. Ritningen till höger är från 1951 när gasverket byggdes om.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window