Västergötland 9 i Eslöv, detaljplan

Fastighetsägaren till fastigheten Västergötland 9 vill göra om vind till lägenheter och bygga förråd på gården.

Planen syfte

Syftet med detaljplanen är att i en detaljplan pröva möjligheten att inreda vind med lägenheter samt bygga förråd på gården. Vinden ska inredas med tre till fyra lägenheter. Då gällande stadsplan inte är förenligt med sökandes intentioner så krävs det en ny detaljplan.

Bostadshus på Västergötland 9.
Bostadshus på Västergötland 9.

Planens läge och storlek

Fastigheten ligger i hörnet Norregatan/Nackarpsvägen  i centrala Eslöv och är cirka 950 m2 stor. Fastigheten är ett flerbostadshus i 2½ våning med tillhörande gård och bil- och cykelparkering. Fastighetsägare är BA Bygg AB.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 19 november 2019 § 149 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window