Stenbocken 14 och 15 i Eslöv, detaljplan

Planförslaget möjliggör för cirka 260 nya bostäder och centrumverksamhet i byggnader som blir mellan två och åtta våningar höga. Centrumverksamhet kan vara handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Kvarteret Stenbocken är tänkt att byggas i två etapper.

Kvarteret Stenbocken ligger i den del av Eslövs stad som började bebyggas på 1860-talet med små gatuhus, 1 till 1 ½ våningar som var individuellt utformade. Det var bostäder och verksamheter som var placerade längsmed gatorna med trädgårdar på baksidan. 1972 revs husen på kvarteret Stenbocken för att ge plats åt ett Domusvaruhus. Idag ligger här en COOP-butik med en större parkering.

Flygbild över Stenbocken. Området är inringat.

Syfte

Syftet med detaljplanen för kvarteret Stenbocken 14 och 15 är att skapa förutsättningar att uppföra två nya stadskvarter med bostäder och centrumverksamheter i ett historiskt och strategiskt läge i Eslöv. Kvarteren ska ta tillvara läget och bidra till en utvidgning av Eslövs centrum.  De ska vara en del av stadsväven och tydligt förhålla sig till att de ingår i ett område som är av riksintresse för kulturmiljön. Kvarteren ska erbjuda god utemiljö i form av gröna gårdar och takterrasser. Allmänheten ska kunna röra sig genom området. Dagvatten och skyfall ska tas om hand inom området. Detaljplanen ska fungera för etappvis utbyggnad och utveckling.

Efter samrådet har planförslaget bearbetas efter vad som om fram under samrådet och genom nya eller kompletterande undersökningar. Den största ändringen är att exploateringen har minskat.

Fastighetsägare och initiativtagare till planarbetet är Scanbygg i Ystad AB och Byggsystem Öresund.

Läge och storlek

Kvarteret Stenbocken är ett område inramat av Västergatan, Repslagargatan och Västerlånggatan, cirka 300 meter från Stora Torg i centrala Eslöv. Inom kvarteret finns en COOP-butik, parkering, tandläkare och padelhall. Området är cirka 1,6 hektar och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 och 15.

Karta med alla detaljplaner.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 2021 § 131 att anta Detaljplan för Stenbocken 14 och 15, i Eslöv, Eslövs kommun. Beslutet vann laga kraft den 30 december 2021.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window