Stenbocken 14 och 15 i Eslöv, detaljplan

Planförslaget möjliggör för cirka 300 nya bostäder och centrumverksamhet i byggnader som blir mellan två och nio våningar höga. Centrumverksamhet kan vara handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som bör ligga centralt eller vara lätta att nå. Kvarteret Stenbocken är tänkt att byggas i två etapper.

Kvarteret Stenbocken ligger i den del av Eslövs stad som började bebyggas på 1860-talet med små gatuhus, 1 till 1 ½ våningar som var individuellt utformade. Det var bostäder och verksamheter som var placerade längsmed gatorna med trädgårdar på baksidan. 1972 revs husen på kvarteret Stenbocken för att ge plats åt ett Domusvaruhus. Idag ligger här en COOP-butik med en större parkering.

Flygbild över Stenbocken. Området är inringat.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen för kvarteret Stenbocken 14 och 15 är att skapa förutsättningar att uppföra fyra nya stadskvarter med bostäder och verksamhetslokaler som bidrar till att utvidga Eslövs centrum. De nya stadskvarteren ska vara en del av stadsväven och allmänheten ska kunna röra sig genom området. Dagvatten och skyfall ska tas om hand inom området.

Fastighetsägare och initiativtagare till planarbetet är Scanbygg i Ystad AB och Byggsystem Öresund.

Läge

Kvarteret Stenbocken är ett område inramat av Västergatan, Repslagargatan och Västerlånggatan, cirka 300 meter från Stora Torg i centrala Eslöv. Inom kvarteret finns en COOP-butik, parkering, tandläkare och padelhall. Området är cirka 1,6 hektar och omfattar fastigheterna Stenbocken 14 och 15.

Karta med alla detaljplaner.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 18 augusti 2020 § 112 att skicka detaljplan för fastigheterna Stenbocken 14 och 15 i Eslöv på samråd. Samrådstiden är 15 september–30 november 2020.

Detaljplanen finns under samrådstiden tillgänglig i Stadshusets foajé, Gröna Torg 2 i Eslöv, måndag till fredag kl 08.00-16.30. Eslövs stadsbibliotek, Norregatan 9 i Eslöv, måndag till torsdag kl 10.00-19.00, fredag kl 10.00-18.00 och lördag kl 10.00-14.00.

Synpunkter på planförslaget lämnas senast den 30 november 2020 via e-tjänsten

Lämna synpunkter på detaljplan för Stenbocken 14 och 15 i Eslöv

eller till: Kommunledningskontoret, Eslövs Kommun, 241 80 Eslöv. Handlingarna finns under rubriken Status och handlingar.

Dialogmöte

Tisdagen den 29 september, kl 17.00-18.30 och lördagen den 3 oktober, kl 11.00-12.30 är det dialogmöte i Padel of Swedens lokal på Västerlångsgatan 12 i Eslöv.

På mötena kan man se förslaget och prata med kommunens tjänstepersoner. Med anledning av Covid 19 kommer det inte att tillåtas mer än 50 personer åt gången i lokalen och kommer fler får man vänta utanför.

Kommunens förhållningsregler för möten med anledning av Covid -19:
Även om vi är jätteglada att se dig så tar vi inte i hand när vi ses.
Tänk på att hosta/nysa i armvecket.
Håll god handhygien.
Det finns möjlighet att tvätta/sprita händerna i anslutning till möteslokalen.
Sitt med gott avstånd till din bordsgranne.
Varannan stol tom eller 2 meter mellan stolarna
Har du symptom, även milda sådana, så stanna hemma.

Tack för att du hjälper oss att förhindra smittspridning!

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window