Sibbarp 25:34, 25:35 och 25:33 i Marieholm, detaljplan

Området är centralt beläget i Marieholm och  har tidigare varit bebyggt med några fristående hus, som dock under senare tider dels brunnit och dels rivits. Nu vill fastighetsägarna bygga nytt.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva om  fastigheterna del av Sibbarp 25:34, 25:35 och 25:33 är lämpliga för bostadsbebyggelse, i blandad form. Fastigheterna är idag obebyggda.

Området är centralt beläget i Marieholm, precis söder om stationsområdet och nyanlagd viadukt. Området har tidigare varit bebyggt med några fristående hus, som dock under senare tider dels brunnit och dels rivits. Gällande plan från 1991 medger byggnader i högst två våningar fördelade på sex små och friliggande hus. Detta har visat sig vara en för låg exploatering för att få ekonomi i ett bygge och planen medför också svårigheter att klara av bullersituationen i förhållande till järnvägen.

Vy över planområdet

Vy över planområdet

Planens läge och storlek

Planområdet är cirka 8 300 m2 och ligger i centrala Marieholm, korsningen Storgatan/Järnvägsgatan, i närheten av stationen. Fastigheterna är privatägda.

Karta med alla detaljplaner

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 5 mars 2019 § 35 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window