Sebran 38 i Eslöv, detaljplan

Fastighetsägaren önskar bygga ett bostadshus med student- och hyresbostäder, totalt cirka 36 lägenheter.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att genom detaljplan pröva lämpligheten för en högre exploatering av bostäder inom fastigheten än vad gällande detaljplan tillåter. Gällande detaljplan, antagen 1961, tillåter bostäder i tre våningar på halva delen av fastigheten mot Västerlånggatan. Resterande mark får inte bebyggas enligt planen. Fastighetsägaren önskar bygga ett bostadshus med varierad höjd från 4 till 8 våningar. Bostadshuset planeras innehålla student- och hyresbostäder, totalt cirka 36 lägenheter.

Gatubild fastigheten Sebran 38

Gatubild fastigheten Sebran 38

Planens läge och storlek

Planområdet omfattar fastigheten Sebran 38 och ligger i korsningen Västerlånggatan/Repslagaregatan, norr om COOP, i centrala Eslöv. På fastigheten, som är cirka 660 m2, ligger två gatuhus i 1,5 plan. I den ena sker försäljning av kakel och i den andra finns en bostad. På bakgården finns gårdsbyggnader. Bebyggelsen på fastigheten är av äldre karaktär. Fastighetsägare är Rezniqi och Fastighet AB.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Samråd

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat den 9 februari 2021 § 16 att skicka ut detaljplan för fastigheten Sebran 38 i Eslöv på samråd.

Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligen till Eslövs kommun senast den 8 maj 2021. Den som ingår i den upprättade samrådskretsen och inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningsförfarandet kan förlora rätten att senare överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget. Om Er fastighet övergått till ny ägare, ombeds Ni förmedla denna information. Handlingarna finns under rubrik Status och handlingar.

Lämna synpunkter på detaljplan för fastigheten Sebran 38 i Eslöv

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window