Sebran 34 och 35 i Eslöv, detaljplan

Fastighetsägaren önskar bygga ett åttiotal bostäder på tomten, som enligt gällande detaljplan endast tillåter centrumbebyggelse.

Planens syfte

Syftet med projektet är att ta fram en detaljplan för att pröva lämpligheten för bostadsbebyggelse på de två sammanhängande fastigheterna Sebran 34 och 35 som är 6 000 m2 stort, i centrala Eslöv. På en del av tomten finns en fastighet som delvis eldhärjades, för något år sedan. Övrigt del är en rivningstomt och parkering.

Det finns en gällande detaljplan från 1974, som tillåter centrumbebyggelse på en del av marken medan resterande mark inte får bebyggas.

Planens läge och storlek

Planområdet är cirka 6 000 m2 stort. Ligger i korsningen Repslagargatan/Rundelsgatan, norr om COOP, i centrala Eslöv. Fastighetsägare är Fastighets AB Mildner.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1 december 2020 § 160 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window