Östra Gårdstånga 7:6 i Flyinge, detaljplan

Nya bostäder är på gång i Flyinge i form av rad-, par- och kedjehus.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att i en detaljplan pröva lämpligheten att bygga bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse samt pröva möjligheten för en till två förskolor. Planområdet är inte detaljplanelagt sedan tidigare och utgörs idag av jordbruksmark, klass 8. Området angränsar till enstaka gårdar samt villabebyggelse.

Kartbild som visar planområdets placering i Flyinge

Vy över planområdet från söder mot nordost.

Planens läge och storlek

Planområdet är cirka 100 000 m2  och omfattar del av Östra Gårdstånga 7:6, som ligger i nordvästra Flyinge. Den slutliga avgränsningen kommer att anpassas utifrån de förutsättningar som råder på platsen och förslagets utveckling. Fastigheterna är privatägda.

Planprocessen

Processen med detaljplanen sker med standardförfarande. Det innebär att detaljplanen först skickas ut på samråd, därefter granskning, innan detaljplanen antas. Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskning kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare inom berörda fastigheter ombeds underrätta eventuella övriga boende, hyresgäster, bostadsinnehavare och arrendatorer om detaljplaneförslaget.

Planbesked

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 17 september 2019 § 116 att ge positivt planbesked. Detaljplanen har inte skickats ut på samråd ännu.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Här kan du lämna synpunkter på sidans information. Tack för att du hjälper oss att göra webbplatsen bättre!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window